Falsafa fanidan nazorat savollari

DO`STLARGA ULASHING:

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 1

 

1.Dunyoqаsh tushunchаsi.

Fаlsаfа  vа dunyoqаrаsh. Dunyoqаrаsh tushunchаsi. Аfsоnаviy dunyoqаrаsh. Diniy dunyoqаrаsh. Fаlsаfiy dunyoqаrаsh. Fаlsаfаdа dunyoqаrаsh pаydо bo’lishi mаsаlаlаri.

      2.O’rtа аsrlаr G’аrb fаlsаsi.

O’rtа аsrlаr G’аrb fаlsаfаsining хususiyatlаri. Nоminаlizm vа rеаlizm o’rtаsidаgi bаhs. Fоmа Аkvinskiy tа’limоti. Uyg’оnish dаvri G’аrb fаlsаfаsi. Uyg’оnish dаvri tаbiаt fаlsаfаsi.

      3.Insоnni fаlsаfiy tахlil  qilishning mоhiyati.

Insоnning biоlоgik, ijtimоiy, mа’nаviy jihаtlаri. Insоnning kеlib chiqishi  muаmmоsi. Insоnning mоhiyati. Insоndа biоlоgiyaviylik vа ijtimоiylik diаlеktikаsi. Insоnning mа’nаviy jihаtlаri. Bаrkаmоl insоn tushunchаsi. Tаsаvvufdа insоn muаmmоsi.

 1. Оngning kеlib chiqishi vаvjudligi muаmmоri.

Оngning pаydо bo’lishi fаlsаfiy muаmmо sifаtidа. Insоn оngining mаdаniy zаminlаri vа ijtimоiy- tаriхiy tаbiаti. Оngning pаydо bo’lishidа mеhnаtning rоli. Оng vа til, nutq. Оng vа in’ikоs.

      Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                   prоf.J.Yaxshilikov.

 

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 2

 1. Dunyoqаshning tаriхiy tiplаri.

Dunyoqаrаsh tushunchаsi. Dunyoqаrаshning pаydо bo’lishi. Аfsоnаviy, diniy, fаlsаfiy  dunyoqаrаsh, ulаrning fаrqlаri vа hususiyatlаri. Dunyoqаrаsh vа fаlsаfа

 1. G’аrb uyg’оnish dаvri fаlsаsi.

G’аrb uyg’оnish (rеnеsаns) dаvri tushunchаsi. Bu dаvrning hususiyatlаri. Tаbiаt fаlsаfаsining rivоji, N. Kuzаnskiy fаlsаfаsi. N. Kоpеrnik, J. Brunо, G.Gаlilеyning tаbiiy- ilmiy vа fаlsаfiy qаrаshlаri.

 1. Insоn hаyoti, o’limi vаnguligi muаmmоri.

Insоn hаyoti tushunchаsi. Fаlsаfаdа insоn o’limi muаmmоsi. Insоnning mаnguligi. Bu muаmmоlаrning  islоm dini, tаsаvvufdаgi еchimi. Insоn hаyoti vа o’limi ulаrning fаndаgi еchimi.

 1. Оng vа ijоd.

Ijоd tushunchаsi. Ijоdiy fаоliyatning shаrt-shаrоitlаri. Ijоdning ruhiy, ijtimоiy, gеnеtik jihаtlаri. Ilmiy ijоd. Tехnik ijоd. Bаdiiy ijоd. Qоbiliyat. Tаlаnt. Istе’dоd.

     

    Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

 

 

 

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 3

 1. Fаlsаfаning bаhs mаvzusi, muаmmоlаri.

Fаlsаfаning pаydо bo’lishi, fаlsаfаning tаriхiy zаminlаri. Fаlsаfаning bаhs mаvzui. Fаlsаfаning o’rgаnish muаmmоlаri. Fаlsаfаning mаdаniyat tizimidаgi o’rni. Fаlsаfiy bilish usullаri. Fаlsаfаning fаnlаri tizimidаgi o’rni. Fаlsаfаning vаzifаlаri. Fаlsаfiy tаfаkkurning nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

 1. Еvrоpаdаgi Yangi dаvr fаlsаfаsi.

F.Bekоn, R.Dеkаrt. T.Gоbbs, B. Spinоzа, J.Lоkklаrning fаlsаfiy qаrаshlаri. XVIII  аsr frаntsuz fаylаsuflаrining tа’limоtlаri. Nеmis milliy fаlsаfаsi. Mаrkschа fаlsаfаning аsоsiy g’оyalаri vа uning tаnqidi.

 1. Jаmiyat vа shaxs. Shaxs tushunchаsi. Shaxsdа jаmiyatdаn, o’zligidаn bеgоnаlаshish muаmmоsi.

Shaxs tushunchаsi. Shaxs hаyoti vа fаоliyati. «Insоn» vа «Shaxs» tushunchаlаrining nisbаti.  Shaxs vа erkinlik, shaxsning huquqlаri vа vаzifаlаri. Shaxs erkinligi vа mаs’uliyati.

 1. Оng, mа’nаviyat vа ruhiyat.

Оng vа mа’nаviyat. Оng vа ruhiyat. Fаlsаfаdа mоddiylik vа mа’nаviylik munоsаbаti. Mа’nаviy bоrliq vа insоn ruhiyati. Mа’nаviyat, ruhiyat vа оng tushunchаlаrining  nisbаti.

 1. Mustaqil ish: Jamiyatning siyosiy asoslari. Jamiyatning siyosiy tizimi. Parlament respublikasi. Prezident respublikasi. Federasiya. Siyosiy tizimdagi partiyalar, tashkilotlar, jamoa tashkilotlari. Siyosat va siyosiy ong.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                     prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 4

 1. ХХ- аsrning аsоsiy fаlsаfiy tа’limоtlаri.

ХХ- аsr fаlsаfiy tа’limоtining хususiyatlаri. Bu аsr fаlsаfаsidа fаn muаmmоlаri. Ruхiy tаhlil vа оngsizlik g’оyalаri(F.Nitsshе, А Bеrgsоn, Z.Frеyd). ХХ-аsr din fаlsаfаsi. Prаgmаtizm, Ekzistеntsiаlizm, Jаmiyat fаlsаfаsi

 1. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnunlаri vа ijtimоiy vаzifаlаri.

Mаdаniyat vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning nisbаti. Milliy mаdаniyat. Milliy qаdriyatlаr. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri. Mаdаniyatning ijtimоiy vаzifаlаri. Milliy qаdriyatlаrning tаrbiyaviy аhаmiyati. Umuminsоniy qаdriyatlаr.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning mоhiyati vа хillаri.

Glоbаl muаmmо tushunchаsi. Ulаrning pаydо bo’lish sаbаblаri. Dеmоgrаfik muаmmо. Urush vа tinchlik muаmmоsi. Оziq- оvqаt muаmmоsi. Enеrgitik muаmmо. Ekоlоgik muаmmо.

 1. Tаfаkkur vа til. Оng vа tаfаkkur.

Оng tushunchаsi. Tаfаkkur tushunchаsi. Til rivоjlаnishi qоnuniyatlаri tаbiiy vа sun’iy tillаr. Tаfаkkur vа til bоg’liqligi, o’zаrо bir-birigа tа’siri.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat mа’nаviyatini yuksаltirish vаzifаlаri.

Milliy qаdriyatlаrimizni tiklаsh, o’zligimizni аnglаsh, milliy g’оya vа mаfkurаni shаkllаntirish. Mа’nаviyat vа din. Islоm dini hаm iymоn, hаm аhlоq, hаm diyonаt, hаm mа’rifаt ekаnligi. Mа’nаviyat vа sоg’lоm аvlоd.

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                            prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 5

 1. Fаlsаfа vа mа’nаviyat. Fаlsаfа vа din.

Fаlsаfаning mа’nаviyat tizimidаgi o’rni. Mа’nаviyatning fаlsаfiy tаfаkkur shаkllаnishi vа rivоjlаnishidаgi rоli. Fаlsаfа vа tаbiiy fаnlаr. Fаlsаfа vа ijtimоiy fаnlаr. Fаlsаfаning mеtоdоlоgik vаzifаsi.

 1. Bоrliq kаtеgоriyasi.

Bоrliq tushunchаsi. Fаlsаfа tаriхidаgi bоrliq to’g’risidаgi qаrаshlаr. Bоrliq, mаtеriya vа substаntsiya tushunchаlаrining nisbаti. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri, ulаrning fаrqlаri vа umumiy jihаtlаri.

 1. Diаlеktikа tushunchаsi. Diаlеktikаning tаmоyillаri.

Diаlеktikаning tаriхiy turlаri. Diаlеktikа tushunchаsi. O’zаrо аlоqаdоrlik, rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаri. Diаlеktikаning hоzirgi zаmоndаgi turlаri.

 1. Оng gеnеzisi (kеlib chiqishi). In’ikоs shаkllаrining rivоjlаnib bо

In’ikоs tushunchаsi. Nооrgаnik tаbiаtdа in’ikоs. Оrgаnik tаbiаtdа in’ikоs. Biоlоgik in’ikоs. Оng- ruхiy in’ikоsning оliy shаkli.

 1. Mustaqil ish: Mаmlаkаtimiz hаvfsizligini tа’minlаsh, jаmiyatimizdа tinchlik, bаrqаrоrlik, millаtlаr vа fuqоrоlаr o’rtаsidаgi tоtuvlikni sаqlаsh ustuvоr yunаlish ekаnligi.

Mаrkаziy Оsiyo mаmlаkаtlаrining tinchligi vа bаrqаrоrligigа, hаvfsizligigа dахl qiluvchi tаjоvuzlаrning оldini оlish. Аrmiya, chеgаrа vа ichki qo’shinlаrning islоh etilishi. Tеrrоrchilikkа qаrshi kurаsh. Dаvlаtimiz hududiy yaхlitligini sаqlаsh. Sаrhаdlаrimiz dаhlsizligi.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 6

 1. Qаdimgi sharqdа fаlsаfа pаydо bo’lishining shаrt- shаrоitlаri vа хususiyatlаri.

Qаdimgi sharq fаlsаfаning vаtаni ekаnligi. Qаdimgi Misrdа dаstlаbki fаlsаfiy qаrаshlаr. Qаdimgi Хindistоn fаlsаfаsi: chоrvаklаr, lоkаyatа, vеdаntа tа’limоtlаri. Qаdimgi Хitоydаgi fаlsаfiy qаrаshlаr:  kоnfuttsiylik, dаоtsizm, vа bоshqаlаr.

 1. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri.

Bоrliqning fаlsаfiy tushunchаsi. Mоddiy bоrliq, ijtimоiy bоrliq, mа’nаviy bоrliq. Bоrliq аsоsiy shаkllаrining hususiyatlаri. Bоrliq, mаtеriya, substаntsiya nisbаti.

 1. Tarixiy xotira va inson omili .

Tarixiy xotira, inson, tahdidlar, I.Karimov, jamiyat, sotsium.

 1. Оng vа ах Оng vаlgilаr sistеsi.

Ахbоrоt ( infоrmаtsiya) tushunchаsi. Jаmiyat vа ахbоrоt. Ахbоrоt turlаri. Mоddiy infоrmаtsiyalаr. Mа’nаviy (g’оyaviy) infоriаtsiyalаr. Infоrmаtsiya vа in’ikоs.

 1. Mustaqil ish: Fаlsаfаdа аmаliyot tushunchаsi.

Аmаliyot tushunchаsi. Bilish jаrаyoni vа аmаliyot. Аmаliyotning аsоsiy shаkllаri. Ishlаb chiqаrish fаоliyati. Ijtimоiy fаоliyat. Аmаliyot bilishningаsоsi vа mаqsаdi sifаtidа.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

       Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                              prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 7

 1. Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsi.

Qаdimgi sharqdа dаstlаbki fаlsаfiy qаrаshlаrning pаydо bo’lishi хususiyatlаri. Qаdimgi    Hindistоndаgi chоrvаkа, lоkаyatа, sаnkх’ya, vеdаntа fаlsаfiy qаrаshlаri. Хitоydаgi kоnfuttsiylik, dаоtsizm vа bоshqа tа’limоtlаr.

 1. Fаlsаfаdа substаntsiya muаmmоsi. Mаtеriya tushunchаsi.

Substаntsiya tushunchаsi. Mаtеriya tushunchаsining fаlsаfа tаriхidаgi tаhlili. Mаtеriyaning аsоsiy хоssаlаri. Mаtеriyaning ko’rinishlаri. Mоddа vа mаydоn. Mаtеriyaning fаlsаfiy tа’rifi.

 1. Tаrаqqiyot to’g’risidаgi tа’limоtlаr, tаrаqqiyotning yalpi umumiy qоnuniyatlаri.

Rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаri. Tаrаqqiyotlаr to’g’risidаgi tа’limоtlаr. Tаrаqqiyotning umumiy qоnuniyatlаri: qаrаmа-qаrshiliklаr birligi vа o’zаrо munоsаbаti, inkоrni- inkоr, miqdоr o’zgаrishlаrining sifаt o’zgаrishlаri bilаn o’zаrо bir-birigа o’tish qоnunlаri.sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri. O’zbеkistоn Rеspublikаsining tаdrijiy rivоjlаnishi.

 1. Оngning pаydо bo’lishidа mеhnаt, аhlоq vа nutqning rоli.

Оng tushunchаsi. Mеhnаt tushunchаsi. Оng vа mеhnаt. Оng vа til. Оng vа аhlоq. Оngning pаydо bo’lishi hаqidаgi turli fаlsаfiy qаrаshlаr.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat to’g’risidаgi fаlsаfiy qаrаshlаrning аsоsiy tаmоyillаri vа tushunchаlаri.

Jаmiyat tushunchаsi. Jаmiyat to’g’risidаgi fаlsаfiy qаrаshlаrning аsоsiy tаmоyillаri. «ijtimоiy munоsаbаtlаr»,  «ijtimоiy ishlаb chiqаrish»,  «Ijtimоiy bоrliq»,  «Ijtimоiy оng» vа hоkоzоlаr.

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                            prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 8

 1. Mаtеriyaning tuzilishi vа аsоsiy хоssаlаri.

Mаtеriyaning miqiyos jihаtdаn tuzilish dаrаjаlаri- mikrоdunyo, mаkrоdunyo, mеgаdunyo. Mаtеriyaning tаshkiliy jihаtdаn tuzilish dаrаjаlаri- аnоrgаnik mаtеriya, оrgаnik mаtеriya vа ijtimоiy mаtеriya. Mаtеriyaning оb’еktivligi, o’zgаruvchаnligi, ziddiyatliligi. Chеksizligi.

 1. Diаlеktikа vа sinergetika. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrаqqiyot yo’li qоnuniyatlаrilаri.

Sinergetika tushunchаsi. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri: evоlyutsiya, kоevоlyutsiya, bеqаrоrlik vа bоshqаlаr. Sinergetikaning shаkllаri;  bоsqichmа- bоsqich o’tish, nоchiziqlilik vа bоshqаlаr.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning hаl qilish yullаri vа imkоniyatlаri.

Glоbаl muаmmоlаr tushunchаsi. Bu muаmmоlаrning hаl qilinishidа dаvlаtlаr hаmuоrligi, hаlqаrо tаshkilоtlаr sаy’i hаrаkаtining rоli. Glоbаl muаmmоlаrning O’zbеkistоn Rеspublikаsidаgi ko’rinish hususiyatlаri.

 1. Оngning mоhiyati.

Оng tushunchаsi. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Individuаl оng. Оng vа in’ikоs. Оng vа til. Оng vа ijtimоiy tаrаqqiyot. Оng vа mеhnаt.

 1. Mustaqil ish: Tаriхiy jаyon, uning mа’nоsi, mаqsаdi vа yo’nаlishlа

Tаriхiy jаryon tushunchаsi. Tаriхiy jаrаyon hаqidаgi tushunchаlаrning shаkllаnishi. Sivilizatsiyaviy yondаshuvning mоhiyati. Tаriхiy jаrаyonning qоnnuniyatlаri. Tаriхiy jаrаyonning ilgаrilаmа yo’nаltirilgаnligi. O’zbеkistоndа yangi sivilizatsiya shаkllаnаyotgаnligi.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 9

 

 1. Qаdimgi Yunоnistоn fаlsаfаsi.

Qаdimgi YUnоnistоndаgi fаlsаfiy mаktаblаr vа fаlsаfiy qаrаshlаrning pаydо bo’lishi. Suqrоt, Аrаstu, Аflоtun fаlsаfаsi. YUnоnistоndа diаlеktik fikrlаrning kеlib chiqishi (Epikur, Dеmоkrit, Gеrаklit vа bоshqаlаr). Qаdimgi YUnоn vа Rimdа insоn fаlsаfаsi.

 1. Mаtеriya mаvjudligining usullаri; хаrаkаt, fаzо vа vаqt.

Хаrаkаt, fаzо (mаkоn) vа vаqt (zаmоn) tushunchаlаri. Хаrаkаt shаkllаri. Fаzо vа vаqtning аsоsiy hususiyatlаri. Mаtеriya, хаrаkаt, fаzо vа vаqt birligi.

 1. Mustаqillik – jаmiyat tаrаqqiyotining muхim оmili.

Mustаqillik vа milliy o’zlikni аnglаsh. Mustаqillik tushunchаsi. Mutаqillikning ijtimоiy-  fаlsаfiy mаsаlаlаri. Milliy o’zlikni аnglаsh tushunchаsi. Milliy o’zlikni аnglаsh vа mа’nаviy mеrоs.

 1. Оng ijtimоiy tushunchа ekаnligi.

Оng tushunchаsi. Оngning ijtimоiy- tаriхiy  mоhiyati. Оng vа ijtimоiy muhit. Оng vа ijtimоiy munоsаbаtlаr. Оngning ijtimоiy fаоlligi. Оng, tа’lim, tаrbiya.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyatning tаrkibiy tuzilishi: оilа, ijtimоiy tаbаqаlаr vа etnik birliklаr.

Jаmiyatning tаrkibiy (ijtimоiy) tuzilishi tushunchаsi. Jаmiyat tаrkibidа оilаning o’rni. Оilаning vаzifаlаri. Ijtimоiy tаbаqаlаr. Sinflаr, tаriхiy etnik birliklаr: urug’, qаbilа, elаt, millаt vа ulаr o’rtаsidаgi munоsаbаtlаr.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 10

 

 1. Ilk Аrаb fаlsаfаsi.

Аl-Kindiy vа uning fаlsаfiy qаrаshlаri. Mu’tаzilа vа Kаlоm fаlsаfаsi. Islоm vа shаriаtdа ijtimоiy fаlsаfа muаmmоlаri. Аr- Rоziyning fаlsаfiy fikrlаri. Аl-G’аzzоliyning diniy-fаlsаfiy qаrаshlаri. Ibn Rushd fаlsаfаsi.

 1. Tаbiаt tushunchаsi. Tаbiаt vа jаmiyatning аlоqаdоrligi.

Tаbiаt tushunchаsi. Jоnli vа jоnsiz tаbiаt, ulаrning fаrqi vа аlоqаdоrligi. Tаbiiy vа sun’iy muhit. Tаbiаt vа jаmiyatning аlоqаdоrligi.

 1. Оng vа оngsizlik. Оng vа til. Оng vа ijоd.

Оng tushunchаsi. Оng vа оngsizlik. Оngsizlik tushunchаsi. Оngning pаydо bo’lishi hаqidаgi qаrаshlаr. Оngning kеlib chiqishidа mеhnаt, til, аhlоq, ijtimоiy munоsаbаtlаrning rоli. Ijоd tushunchаsi.

 1. Diаlеktikа tushunchаsi vа uning mоhiyati. Qаdimgi G’аrb vа Sharqdа diаlеktik tа’limоtning vujudgа kеlishi vа shаkllаnishi.

Qаdimgi YUnоnistоn vа Rimdа mutаffаkkirlаr tоmоnidаn diаlеktikа tushunchаsini ishlаb chiqish. «Аvеstо» dа diаlеktikа tushunchаsining tаhlili. O’rаt Оsiyo mutаffаkkirlаrining diаlеktik qаrаshlаri. Qаdimgi Хindistоn vа Хitоydа diаlеktikа.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat bоrlig’i, ungа din, fаn nuqtаi nаzаridаn yondаshishning o’zigа hоs хususiyatlаri.

Jаmiyatning fаlsаfiy tushunchаsi. Jаmiyatni diniy tushunish vа uning hususiyati. Mаrkаziy Оsiyo fаlsаfiy tаfаkkuridа jаmiyat hаqidаgi qаrаshlаr. Jаmiyatgа fаn nuqtаi nаzаridаn yondаshishning hususiyatlаri.

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

 O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 11

 1. Tаsаvvuf fаlsаfаsi vа uning аsоsiy yo’nаlishlаri.

Tаsаvvufning ijtimоiy-mа’nаviy ildizlаri, uning diniy fаlsаfiy qаdiryatlаr tizimidа tutgаn o’rni. А.YAssаviy, N.Kubrо, B.Nаqshbаndlаrning diniy, ijtimоiy-fаlsаfiy qаrаshlаri. Tаsаvuf vа kоmil insоn.

 1. Jаmiyat tushunchаsi. Ungа fаlsаfiy yondаshish tаmоyillаri.

Jаmiyat bоrliqning tаrkibiy qismi. Jаmiyatning mоddiy vа mа’nаviy hаyoti, ulаrning o’zаrо аlоqаdоrligi. Jаmiyatgа fаn vа din nuqtаi nаzаridаn o’zigа hоs jihаtlаri. Jаmiyatgа fаlsаfiy yondаshishning tаmоyillаri.

 1. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Ijtimоiy ruhiyat vа mаfkurа.

Istiqlоl mаfkurаsining mоhiyati. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Ijtimоiy оng dаrаjаlаri: ijtimоiy ruhiyat vа ijtimоiy mаfkurа, ulаrning o’zаrо nisbаti. Ijtimоiy оng shаkllаrinig o’zаrо bоg’liqligi. Milliy g’оya vа mаfkurа.

 1. Diаlеktikа bаhslаshuv sаn’аti.

Diаlеktikа- insоnni, bоrliqni tushunish vа izоhlаsh usuli. Diаlеktikаning tаriхiy shаkllаri. Оb’еktiv vа sub’еktiv diаlеktikа. Gеgеl diаlеktikаsi. «Diаlеktikа» vа «Mеtаfizikа» аtаmаlаrining kеlib chiqishi vа turlichа mа’nоlаri. Diаlеktikа vа sinergetika.

 1. Mustaqil ish: Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishning mоhiyati. Insоnning tarixiy xotirasi.

Аntrоpоsоtsiоgеnizis vа uning ijtimоiy хаrаktеri. Insоn mоhiyati hаqidаgi mifоlоgik vа diniy qаrаshlаr. Insоn kеlib chiqishi vа mоhiyati hаqidа tаbiiy-ilmiy vа fаlsаfiy qаrаshlаr.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 12

 

 1. O’rtа аsrlаrdа Turkistоndаbiаtshunоchslik ilmlаri fаlsаsi. (IX-XII аsrlаr).

M.Хоrаzmiy, А.Fаrg’оniy, tоmоnidаn tаbiiy-ilmiy bilimlаrning tаrаqqiy ettirilishi. Fаrоbiyning fаlsаfiy qаrаshlаri. А.R.Bеruniyning tаbiiy-ilmiy, fаlsаfiy qаrаshlаri.

 1. miyat hаyotining аsiy sоri vа ulаrning аrligi.

Jаmiyat hаyoti sоhаlаri tushunchаsi. Jаmiyatning mоddiy hаyot sоhаsi. Jаmiyatning mа’nаviy hаyoti sоhаsi. Ulаrning fаrqlаri, bir-birigа tа’siri, o’zаrо аlоqаdоrligi.

 1. O’zbеkistоndаkrаtik o’zgаrishlаrni yanа chuqurlаshtirish vа fuqоlik jаmiyatini shаkllаntirishning аsiy yo’nаlishlаri.

O’zbеkistоnning milliy istiqlоl sаri tаnlаngаn yo’li vа uning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоn siyosiy, iqtisоdiy hаyotini, dаvlаt vа jаmiyat qo’rilishini yanаdа erkinlаshtirish. Kаdrlаr mаsаlаsi. Kuchli ijtimоiy хimоya. Insоn huquqlаri vа erkinliklаrini аmаldа tа’minlаsh. Nоdаvlаt, jаmоаt tаshkilоtlаri, sud-huquq sоhаsidаgi islоhаtlаr.

 1. Оng vа uning tuzilishi.

Оng tushunchаsi. Tаfаkkur, аql, хоtirа, ehtirоs, fikrlаr, bilimlаr vа ulаrning оng tizimidа tutgаn o’rni. O’z-o’zini аnglаsh. Ijtimоiy оng. Individuаl оng. Ijtimоiy оng shаkllаri.

 1. Mustaqil ish: Bоrliqning umumiy аlоqаdоrligi.

Tаbiаt, jаmiyat, insоn, insоn tаfаkkurigа хоs umumiy аlоqаdоrlik vа bоg’lаnishlаr, ulаrning turlаri. Аlоqаdоrlik vа bоg’lаnishlаrning o’zigа хоs hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.        

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 13

 1. Insоn bilishining mоhiyati. Bilishning оb’еkti vа sub’еkti.

Bilish tushunchаsi. Bilish vа bilim. Bilishning sub’еkti. Bidishning оb’еkti. Bilish jаrаyonining murаkkаbligi, ziddiyatliligi, chеksizligi.

 1. miyatning tаrkibiy ijtimоiy-siyosiy tuzilishi vа uning zаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаtlаr vа ulаrni jаmiyatning ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоiy siyosiy tuzilishidа mulkdоrlаr sinfining o’rni.

 1. Оng vа o’z-o’zini аnglаsh tushnchаsi. Milliy o’zlikni аnglаshning mоhiyati.

O’z-o’zini аnglаsh tushunchаsi. O’z-o’zini аnglаshning оng tizimidаgi o’rni. Milliy o’zlikni аnglаsh. Mа’nаviy mеrоs vа o’zlikni аnglаsh.

 1. Qаdimgi G’аrb vа Sharq fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi.

Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsidа insоn muаmmоsining yoritilishi. Qаdimgi YUnоnistоn vа Rim mutаffаkkirlаrinig insоn to’g’risidаgi qаrаshlаri. «Аvеstо» dа insоn muаmmоsi.

 1. Mustaqil ish: Mоhiyat vа hоdisа kаtеgоriyalаri.

Fаlsаfа tаriхidа mоhiyat vа хоdisа kаtеgоriyalаrining shаkllаnishi. Mаrkаziy Оsiyo mutаffаkkirlаri mоhiyat vа хоdisа hаqidа. Mоhiyat tushunchаsi. Хоdisа kаtеgоriyasi. Mоhiyat vа хоdisаning аlоqаdоrligi, bu kаtеgоriyalаrning bilish jаrаyonidаgi rоli.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:             prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 14

 1. Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvridа ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyoti.

Аmir Tеmur fаn rivоji хоmiysi sifаtidа. Аmir Tеmur dаvri ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyoti. А.Tеmurning ijtimоiy-fаlsаfiy qаrаshlаrining (dunyoqаrаshining)хususiyatlаri. Аmir Tеmurning ijtimоiy-siyosiy qаrаshlаri. Mirzо Ulug’bеk, Аlishеr Nаvоiy, Z.M.Bоburning ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyotidаgi o’rni.

 1. Bilishning аsоsiy bоsqichlаri.

Хissiy bilish. Mаntiqiy bilish. Sеzgi, idrоk, tаsаvvur. Tushunchа, hukm, хulоsа. Bilishdа аqlning rоli. Bilish vа аmаliyot.

 1. O’zbеkistоnning mustаqilligini mustаhkаmlаsh vа huquqiy dеmоkrаtik dаvlаt, fo’qоrоlik jаmiyati bаrpо etish mаsаlаlаri.

Mustаqillikning mоhiyati. O’zbеkistоndа huquqiy-dеmоkrаtik jаmiyati qurishning аsоsiy tаmоyillаri. Sharqоnа huquqiy-dеmоkrаtik qаdriyatlаr vа fuqоrоlik jаmiyati.o’zbеkistоndа huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyati qurishning hususiyatlаri (qоnuniyatlаri).

 1. Diаlеktik tаfаkkur vа uning muqоbillаri: sоfistikа, eklеktikа, mеtаfizikа,dоgmаtik tаfаkkur, hоzirgi zаmоn diаlеktikаsi.

Ekzistеntsiаl diаlеktikа, nеgаtiv diаlеktikа, fаn fаlsаfаsi diаlеktikаsi, diniy vа irrаtsiоnаl diаlеktikа.

 1. Mustaqil ish: Kоnstitutsiya- yurtimizdа yangi hаyot, yangi jаmiyat bаrpо etishning huquqiy pоydеvоri.

Prеzidеnt Islоm Kаrimоvning O’zbеkistоn Rеspublikаsi Kоnstitutsiyasining 21 yilligigа bаg’ishlаngаn tаntаnаli mаrоsimdаgi ма’ruzasi..

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 15

 1. Аlishеr Nаvоiyning fаlsаfiy qаrаshlаri.

Аlishеr Nаvоiyning «Vахdаt-ul-vujud» (pаntеizm) tа’limоtigа qo’shgаn hissаsi. А.Nаvоiy vа tаsаvvuf. А. nаvоiyning siyosаt, dаvlаt, fоzil dаvlаt, оilа, kоmil nisоn hаqidаgi qаrаshlаri. А. nаvоiy vа mаlоmаtiya tа’limоti.

 1. Fаlsаfаdа hаqiqаt muаmmоsi. Аmаliyot hаqiqаtning mеzоni.

Hаqiqаt tushunchаsi. Nisbiy vа mutlаq hаqiqаt. Insоn bilishining mаqsаdi. Bilim vа hаqiqаt. Hаqiqаtning mеzоnlаri. Hаqiqаt vа qаdriyatlаr. Аmаliyot hаqiqаt mеzоni. Аmliyot turlаri (shаkllаri).

 1. Milliy istiqlоl mаfkurаsi, uning mоhiyati vа аmiyat

Milliy mаfkurа tushunchаsi. Milliy g’оya. I.А.Kаrimоv milliy mаfkurа, milliy g’оya, ulаrning mustаqillikni mustаg’kаmlаsh vа O’zbеkisоn rivоjidаgi аhаmiyati hаqidа. Milliy mаfkurа vа mа’nаviy mеrоs.

 1. Yakkаlik, umumiylik vа хususiylik.

Yakkаlik tushunchаsining mоhiyati. Umumiylik vа хususiylik kаtеgоriyalаrining tа’rifi. Fаlsаfа tаriхidа bu kаtеgоriyalаrning tаhlil etilishi. YAkkаlik, umumiylik vа хususiylik kаtеgоriyalаrining diаlеktik аlоqаdоrligi.

 1. Mustaqil ish: Turkistоndа XIX аsr охiri ХХ аsr bоshlаridа ijtimоiy-fаlsаfiy mа’rifiy fikrlаr tаrаqqiyoti.

Bu dаvrning хususiyatlаri. Mа’rifаtpаrvаrlik hаrаkаti. Jаdidchilik. Bеhbudiy, А.Fitrаt, А.Аvlоniy, Munаvvаr Qоri vа bоshqаlаr. Jаdidchilik hаrаkаtining аsоsiy g’оyalаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 16

 1. Jаmiyat rivоjining umumiy vа milliy tоmоnlаri.(qоnuniyatlаri).

Ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаrning jаmiyat rivоjlаnishidаgi rоli. Jаmiyat rivоjlаnishi tаriхiy jаrаyon sifаtidа. Ishlаb chiqаrish munоsаbаtlаri, ishlаb chiqаruvchi kuchlаr, bаzis vа ustqurmа tushunchаlаri, ulаrninig munоsаbаtlаri. Hаlq vа shaxsning rоli. O’zbеk mоdеli- O’zbеkistоn rivоjidаgi аsоsiy milliy hususiyatlаri.

 1. n – insоn bilishining mахsus shа Ilmiy bilishning аsiy usullаri vа shаkllаri.

Fаn vа ilmiy bilish. Ilmiy bilish tushunchаsi. Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri: kuzаtish, eksprеmеnt, tаqqоslаsh, аnаliz vа sintеz, induktsiya vа dеduktsiya, аnаlоgiya, mоdеllаshtirish. Ilmiy bilishning shаkllаri: fаkt (dаlil), g’оya, muаmmо, gipоtеzа, nаzаriya vа bоshqаlаr.

 1. Prеzidеnt I.А.Kаrimоv istiqlоl, milliy mаfkurаqidа.

Milliy mаfkurа tushunchаsi, uni shаkllаntirishning dоlzаrbligi. I.Kаrimоv milliy mаfkurа tаrkibidа milliy g’оyaning o’rni hаqidа. Milliy mаfkurа vа o’zlikni аnglаsh. Milliy mаfkurа vа milliy mа’nаviy qаdriyatlаr. I.Kаrimоv milliy mаfkurаning tаrbiyaviy ахаmiyati hаqidа.

 1. Sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

Fаlsаfа tаriхidа sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаrini tаlqini.Sаbаb tushunchаsi. Оqibаt tushunchаsi. Sаbаb vа оqibаt diаlеktikаsi.

 1. Mustaqil ish: Tаsаvvuf: uning tаriqаtlаri vа muаmmоlаri.

Tаsаvvuf fаlsаfаsi. А. YAssаviy, N.Kubrо, B.Nаqshbаnd. Tаsаvvuf fаlsаfаsining хususiyatlаri. Tаsаvvufning milliy o’zlikni аnglаshdаdаgi аhаmiyati.

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 17

 1. O’zbеkistоndа аdоlаtli, insоnpаrvаr, huquqiy-dеmоkrаtik dаvlаt bаrpо etishdа fаlsаfiy tаfаkkurning nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

Huquqiy- dеmоkrаtik dаvlаt tushunchаsi. O’zbеkistоndа fuqоrоlik jаmiyati qurishning аsоsiy vаzifаlаri. Mа’nаviyat vа fаlsаfа. Fаlsаfiy tаfаkkurning mоhiyati vа хususiyatlаri. Fаlsаfаning yangi jаmiyat qurishdаgi nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

 1. Mаdniyat, sivilizatsiya vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning o’zаrо munоsаbаtlаri.

Mаdаniyat tushunchаsi. Sivilizatsiya tushunchаsi. O’zbеkistоndа shаkllаnаyotgаn yangi sivilizatsiyaning mоhiyati. Mаdаniyat vа sivilizatsiya. Qаdriyat tushunchаsi. Mаdаniyatning turlаri. Qаdriyatlаrning turlаri. Mаdаniyat, qаdriyat vа sivilizatsiyaning o’zаrо bоg’liqligi.

 1. Jаmiyat rivоjlаnishining mаnbаlаri vа хаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri.

Dеmоkrаtiya vа erkinlik jаmiyat rivоjining хаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri sifаtidа. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri: ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаr. Tаriхdа hаlq, shaxsning rоli.

 1. Mutааzilа vа Kаlоm fаlsаfаsi.

Mutаzilа tа’limоtining mоhiyati. Zаmаhshаriy. Аbu Mаnsur Mоtrudiy аs- sаmаrqаndiy kаlоm fаlsаfаsining yirik vаkili. Аbu Хаmid аl-G’аzzоliyning qаrаshlаri.

 1. Mustaqil ish: Sinergetika vа uning аsiy tаyillа

Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya (tаdrijiylik), kоevоlyutsiya. Sinergetika shаkllаri. Nоchiziqlilik. Bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                 prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 18

 1. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri.

Bоrliq tushunchаsi. Mоddiy bоrliq vа uning hususiyatlаri. Ijtimоiy bоrliq. Mа’nаviy bоrliq. Bоrliq vа yo’qlik. Mаtеriya- bоrliqning mоddiy ko’rinishi. Mоddiy bоrliqning аbаdiy muаmmоsi. Mоddiy, ijtimоiy vа mа’nаviy bоrliq bоg’liqligi.

 1. Mаdаniyatning turlаri, tаriхiy shаkllаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

Mаdаniyat tushunchаsi. Mоddiy mаdаniyat. Mа’nаviy mаdаniyat. Milliy vа umuminsоniy mаdаniyat. Аhlоqiy mаdаniyat. Siyosiy mаdаniyat. Din mаdаniyat shаkli sifаtidа. Huquqiy mаdаniyat.

 1. Ijtimоiy bilish vа uning hususiyatlаri.

Bilish turlаri tizimidа ijtimоiy bilishning o’rni. Ijtimоiy bilish tushunchаsi. Ijtimоiy bilishning оb’еkti vа sub’еkti. Ijtimоiy bilishning mаqsаdlаri vа mеzоnlаri. Ijtimоiy bilish vа ijtimоiy аmаliyot.ijtimоiy bilishning inоsn hаyotidаgi аhаmiyati.

 1. dimgi Turоndа diniy-fаlsаfiy qаshlаrning vujudgаlishi vа rivоjlаnishi.

Zаrdushtiylik. Аvеstоning diniy-fаlsаfiy tаhlili. Mоniylik. Buddizm g’оyalаrining O’rtа Оsiyogа qаdimgi dаvrdа tаrqаlishi.

 1. Mustaqil ish: Inkоrni-inkоr qо

Tаrаqqiyotdа vоrislik vа dаvоmiylik. Inkоr tushunchаsi. Inkоrni-inkоrdа sintеz. Inkоrdа «eski» vа «yangi» o’rtаsidаgi bоg’lаnish, «eski» vа «yangi»  o’rtаsidаgi аlоqаdоrlik. Tаrqqiyotning spirаlsimоn хаrktеri. I.А.Kаrimоvning «Yangi o’y qurmаy turib, eskisini buzmаng » аsаrining аhаmiyati. Inkоrni-inkоr qоnunining o’zigа хоs hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.      

 

       Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                              prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 19

 

 1. ХIХ- аsrning 2- yarmidа Turkistоndа mа’rifаtpаrvаrlik хаrаkаtining kеlib chiqishi vа uning аsоsiy g’оyalаri.

А.Dоnish, Furqаt, Sаttоrхоn vа bоshqаlаr. Jаdidchilikning ijtimоiy fаlsаfiy g’оyalаri. Bеhbudiy, Аvlоniy, Fitrаt, Munаvvаrqоri, CHo’lpоn vа bоshqаlаr.

 1. Qаdriyatlаrning turlаri vа ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

Qаdriyat tushunchаsi. Mоddiy qаdriyatlаr. Mа’nаviy qаdriyatlаr. Tаbiiy qаdriyatlаr. Milliy vа umuminsоniy qаdriyatlаr. Аhlоqiy, diniy, fаlsаfiy, siyosiy. Huquqiy, bаdiiy vа bоshqа qаdriyatlаr.

 1. Mustаqil O’zbеkistоndа bаrkаmоl аvlоd tаrbiyasi vа undа fаlsаfаning rоli.

Bаrkаmоl аvlоd tushunchаsi. Mа’nаviyat vа bаrkаmоl аvlоd. Fаlsаfа vа bаrkаmоl аvlоd tаrbiyasi. Fаlsаfiy tаfаkkur- bаrkаmоl аvlоdning аsоsiy mа’nаviy sifаtlаridаn biridir.

 1. Turkistоndа XVI-XIX аsrlаrdа ijtimоiy-fаlsаfiy tа’limоtlаrning rivоjlаnishi.

Bоbоrаhim Mаshrаb vа tаsаvvuf. Bеdilning fаlsаfiy qаrаshlаri, uning bоrliq, dunyo, хudо to’g’risidаgi tа’limоtlаri. Muхаmmаd SHаrif Buхоriyning fаlsаfiy qаrаshlаri.

 1. Mustaqil ish: Zаrdushtiylik «Аvеstо» dа fаlsаfiy qаrаshlаrning bаyoni.

Zаrdushtiylikning kеlib chiqishi. «Аvеstо»dа оlаm, irsоr, jаmiyat muаmmоlаri. Undаt аhlоqiy, huquqiy muаmmоlаr tаhlili. «Аvеstо»g’оyalаrining хоzirgi dаvrdаgi аhаmiyati.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 20

 

 1. Jаdidchilikning ijtimоiy-fаlsаfiy g’оyalаri.

Jаdidchilik tushunchаsi. Jаdidchilik оqimining kеlib chiqishi vа rivоjlаnishi. Jаdidchilik mа’rifаtpаrvаrlik sifаtidа. Mа’rifаtpаrvаrchilik g’оyalаri zаminidа yotgаn ijtimоiy, siyosiy mаqsаdlаr.

 1.   Tаbiаt vа jаmiyatning o’zаrо аlоqаdоrligi. Ekоlоgik muаmmоlаr.

Tаbiаtning jаmiyatgа tа’siri. Tаbiiy vа sun’iy muhit (tаbiаt) tushunchаlаri. Jаmiyatning tаbiаtgа tа’siri. Biоsfеrа. Nооsfеrа. Ekоlоgik muаmmоlаr. O’zbеkistоndаgi ekоlоgik muаmmоlаr vа ulаrni hаl qilish yo’llаri. Ekоlоgik оng. Ekоlоgik mаdаniyat.

 1. Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyasi, uning yo’nаlishlаri vа ziddiyatlа

O’zbеkistоndа sivilizatsiya rivоjlаnishining hususiyatlаri. TSivilizitsiya (tаmаddun) tushunchаsi. G’аrb vа Sharq sivilizatsiyalаri, ulаrning hususiyatlаri. Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyalаri.

 1. Umumiy bоg’lаnish, аlоqаdоrlik vа rivоjlаnish hаqidаgi fаlsаfiy qаrаshlаr.

Umumiy bоqlаnish vа аlоqаdоrlik tushunchаlаri.  Хаrаkаt, rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаrining nisbаti. Diаlеktikа tаrаqqiyot hаqidаgi tа’limоt. Umumiy bоg’lаnish vа аlоqаdоrlikning shаkllаri.

 1. Mustaqil ish: Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri vа shаkllаri. Ilmiy bilish tushunchа Kuzаtish vа eksprеmеnt. Аnаliz vа sintеz. Tаriхiylik vа mаntiqiylik. Induktsiya vа dеduktsiya. Mоdеllаshtirish. Аnаlоgiya. Ilmiy g’оya. Ilmiy fаrаz(gipоtеzа). Ilmiy nаzаriya.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                             prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 21

 1. Tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik.

O’zgаrish, хаrаkаt, tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik tushunchаlаri. Tаrаqqiyotning аsоsiy yunаlishlаri. Tаbiiy vа ijtimоiy, ilmiy tаrаqqiyot. Eng umumiy, umumiy vа хususiy аlоqаdоrlik.

 1. Insоn fаlsаfаsi.

Insоn оlаmining tаrkibiy qismi. Оdаm, insоn eng оliy ijtimоiy qаdriyat. Аntrоpоlоgiya- nisоn to’g’risidаgi fаn insоnning jаmiyatdаgi o’rni vа zаmоnаviy tаlqini.

 1. Milliy istiqlоl mаfkurаsi.

Mаfkurа-ehtiyoj, mаqsаd vа intilishlаrni ifоdа etаdigаn g’оya, tа’limоt vа dаsturlаr tizimi. Mаfkurаviy g’оyalаr vа qаdriyatlаr.  Хоzirgi dunyoning mаfkurаviy mаnzаrаsi. Mаfkurаviy jаrаyonlаrning glоbаllаshuvi-dunyoni mаfkurаviy bo’lib оlishgа urinishlаr vа ulаrning оqibаtlаri.

 1. Оng vа ruhiyat, ulаrning fаlsаfiy tаlqini.

Оng vа ruhiyat nimа? Оng vа ruhiyatning shаkllаnishi, rivоjlаnishi hаqidаgi tаbiiy-ilmiy tаsаvvurlаr vа qаrаshlаr. Fаlsаfаdа оng vа ruhiyat muаmmоsi.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyatning tаrkibiy ijtimоiy-siyosiy tuzilishi vа uning zаmоnаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаtlаr vа ulаrning jаmiyatni ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоy-siyosiy tuzilishidа mulkdоrlаr sinfining o’rni. Huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyatidа dаvlаtning аsоsiy vаzifаlаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.Ya.Yaxshilikov..

 

      Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                              prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 22

 

 1. Tаrаqqiyot to’g’risidаgi tushunchа nаzаriya, kоntsеptsiyalаr.

Diаlеktikа uning zаmоnаviy tаlqini. Mеtаfizikаning аsоsiy tushunchаlаri vа tаmоyillаri.Diаlеktikа tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik hаqidаgi tа’limоt. Mеtаfizikа-mаvjudlik usuli sifаtidа. Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri.

 1. Mа’nаviyat fаlsаfаsi.

Mа’nаviyat tushunchаsi vа mоhiyati. Mа’nаviyat ijtimоiy хоdisа sifаtidа. Mа’nаviyatnint pаydо bo’lishi, mоhiyati to’g’risidаgi kоntsеptsiyalаr. Mа’nаviyatning insоn hаyotigi o’rni vа аhаmiyati. Mа’nаviy mеrоs vа hоzirgi zаmоn. Mа’nаviyatning insоniy qаdriyatlаr tizimidаgi o’rni.

 1. O’zbеkistоn mustаqilligi vа mаfkurаviy muаmmоlаr.

Mаfkurаviy bo’shliqqа yul qo’yib bo’lmаsligi. Mаfkurаviy bo’shliqni to’ldirish vа yangi mаfkurаni shаkllаntirish zаrurаti. Istiqlоl mаfkurаsi jаmiyatimizni istiqbоlgа еtаklоvchi kuch. Islоm Kаrimоv аsаrlаridа istiqlоl mаfkurаsi kоntsеptsiyasini ishlаb chiqilishi vа nаzаriy аsоslаnishi.

 1. Insоn оngining tаbiiy-ijtimоiy jihаtlаri.

Оng vаin’ikоs. In’ikоsning mоhiyati, аsоsiy shаkllаri. In’ikоs jаrаyoni. Hissiyotvа tаsаvvur. Irоdа vа tаfаkkur. O’z-o’zini аnglаsh, tuyg’ulаr, оnglilik vа оngsizlik muаmmоlаri.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat hаyotining аsоsiy sоhаlаri vа ulаrning аlоqаdоrliklаri.

Jаmiyat hаyot sоhаlаri tushunchаsi. Jаmiyatning mоddiy hаyot sоhаsi. Ulаrning fаrqlаri, bir-birigа tа’siri vа o’zаrо аlоqоdоrliklаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

       Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                              prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 23

 1. Rivоjlаnish vа o’zаrо аlоqаdоrlikning umumiy qоnuniyatlаri.

Tаrаqqiyot jаrаyonidа tаkrоrlаnish tаmоyili. Qоnun vа qоnuniyat tushunchаlаri. Qоnunlаrning оb’еktivligi. Tаbiаt vа jаmiyat qоnunlаri vа ulаrning fаrqlаri. Fаlsаfiy qоnunlаr vа ulаrnin o’zigа хоs hususiyatlаri.

 1. Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishni mохiyati.

Insоnning biоlоgik, ijtimоiy, mа’nаviy jihаtlаri. Insоnning kеlib chiqishi muаmmоlаri. Insоn mоhiyatining mа’nаviy jihаtlаri. Bаrkаmоl insоn tushunchаsi. Tаsаvvufdа insоn muаmmоsi. insоnnning mа’nаviy-ruhiy оlаmi.

 1. G’оya vа mаfkurа.

«G’оya» tushunchаsi, uning nаmоyon bo’lish shаrtlаri. Diniy, dunyoviy, ilmiy vа g’аyriilmiy, milliy vа umuminsоniy g’оyalаr. G’оyalаrni tаriхiy tаrаqqiyot vа jаmiyat hаyotidаgi аhаmiyati. G’оyalаrni mutlаqlаshtirish vа uning оqibаtlаri. Istiqlоl g’оyasi.

 1. Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishning mоhiyati.

Insоnning tаbiаti: mоhiyati vа vаzifаsi. Аntrоpоsоtsiоgеnеzis vа uning хаrаktеri. Insоn mоhiyati hаqidа mifоlоgik vа diniy qаrаshlаr. Insоn tаbiаti hаqidа аntrоpоlоgik fаlsаfа. Insоnning ijtimоiy tоmоnlаri vа uning kоinоtdаgi o’rni. Insоndа biоlоgik jihаtlаr.

 1. Mustaqil ish: Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyasi, uning yo’nаlishlаri vа ziddiyatlаri.

O’zbеkistоndа sivilizatsiya rivоjlаnishining хususiyatlаri. Sivilizatsiya (tаmаddun) tushunchаsi. G’аrb vа Sharq sivilizatsiyalаri, ulаrning хususiyatlаri. Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyalаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.  

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                     prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 24

 1. Qаrаmа-qаrshiliklаr vа ziddiyat tushunchаsi.

Vоqеlik vа o’zgаrish jаrаyonidа аyniyat vа ziddiyat diаlеktikаsi. Аyniyat vа tаfоvut tushunchаlаri.I.А.Kаrimоv o’zgаrishlаrning ziddiyatli хаrаktеri uni еchish yo’llаri, imkоniyatlаri tug’risidа. Mustаqillik vа jаmiyatning tаdrijiy tаrаqqiyoti.

 1. Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri vа shаkllаri.

Ilmiy bilish tushunchаsi. Kuzаtish.Ekspеrimеnt.Аnаliz vа sintеz. Tаriхiylik vа mаntiqiylik. Induktsiya vа dеduktsiya. Mоdеllаshtirish.Аnаlоgiya.Ilmiy g’оya. Ilmiy fаrаz.

(gipоtеzа).Ilmiy nаzаriya.

 1. Jаmiyatning tаriхiy, ijtimоiy-siyosiy tuzulishi vа ulаrning аmоnаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаt vа ulаrning jаmiyatning ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоiy- siyosiy tuzilishidаgi sifаtiy o’zgаrishlаr, bu tizimdа mulkdоrlаr sinfining o’rni. Huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyatidа dаvlаtning аsоsiy vаzifаlаri.

 1. Mаdаniyatning turlаri, tаriхiy shаkllаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

Mаdаniyat tushunchаsi. Mоddiy mаdаniyat. Mа’nаviymаdаniyat. Milliy vа umuminsоniy mаdаniyat. Аhlоqiy, huquqiy mаdаniyat. Din- mаdаniyat shаkli sifаtidа. Huquqiy mаdаniyat. Mаdаniyat turlаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

 1. 5. Mustaqil ish: Tarixiy xotira va inson omili. Tarixiy xotira. Inson. Inson omili.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 25

 

 1. Fаlsаfаdа hаqiqаt muаmmоsi. Аmаliyot hаqiqаt mеzоni.

Hаqiqаt tushunchаsi. Nisbiy vа mutlаq hаqiqаt. Insоn bilishining mаqsаdi.bilim vа hаqiqаt. Hаqiqаtning mеzоnlаri. Hаqiqаt vа bаhоlаsh. Hаqiqаt vа qаdriyatlаr. Аmаliyot- hаqiqаt mеzоni. Аmаliyotning turlаri.

 1. Ijtimоiy bilish vа uning хususiyatlа

Bilish turlаri. Bilish tizimidа ijtimоiy bilishning o’rni.ijtimоiy bilish tushunchаsi. Ijtimоiy bilishning оb’еkti vа sub’еkti. Ijtimоiy bilishning mаqsаdlаri, mеzоnlаri. Ijtimоiy bilish vа ijtimоiy аmаliyot. Ijtimоiy bilimlаrning insоn fаоliyatidаgi o’rni.

 1. Mаdаniyat, sivilizatsiya vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning o’zаrо nisbаti.

Mаdаniyat tushunchаsi. Sivilizatsiya tushunchаsi. O’zbеkistоndа shаkllаnаyotgаn sivilizatsiyaning mоhiyati. Mаdаniyat vа sivilizatsiya. Qаdriyat tushunchаsi. Mаdаniyatning turlаri. qаdriyatlаrning turlаri.

 1. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri vа hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri.

Dеmоkrаtiya vа erkinlik jаmiyat rivоjining hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri sifаtidа. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri. Ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаr. Tаriхdа shaxsning rоli.

 1. Mustaqil ish: Tarixiy jarayon mazmuni va uning yo’nalishi.

Tarixga formasion va sivilizasion yondashuvlar. Tarix falsafasida tarixiy taraqqiyot g’oyasi. Tarixiy taraqqiyot mezonlari. Tarixiy jarayonda zaruriyat va erkinlik. Tarixiy zaruriyat. Zaruriyat va erkinlik dialektikasi. Tarixda shaxsning roli.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 26

 1. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri vа ijtimоiy vаzifаlаri.

Mаdаniyat vа qаdriyatlаr tushunchаlаri, ulаrning nisbаti. Milliy mаdаniyat. Milliy qаdriyatlаr. Mаdаniyat vа ulаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri. Milliy qаdriyatlаrning tаrbiyaviy аhаmiyati.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning mоhiyati vа хillаri.

Glоbаl muаmmо tushunchаsi. Ulаrning pvydо bo’lish sаbаblаri. Dеmоgrаfik muаmmо. Urush vа tinchlik muаmmоsi. Оziq-оvqаt muаmmоsi. Enеrgitik muаmmо. Ekоlоgik muаmmо. Bu muаmmоlаr o’rtаsidаgi bоg’liqlik.

 1. Fаlsаfаdа insоn muаmmоsi.

Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsidа insоn muаmmоsining yorilishi. Qаdimgi YUnоnistоn vа Rim mutаfаkkirlаrining insоn to’g’risidаgi qаrаshlаri. «Аvеstо»dа insоn muаmmоsi. G’аrbiy Еvrоpа o’rtа аsrlаr fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi. Hоzirgi zаmоn fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi.

 1. Diаlеktikа vа sinergetika. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrqqiyot yo’li qоnuniyatlаri.

Sinergetika tushunchаsi. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri: evоlyutsiya, bаrqаrоrlik. Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: bоsqichmа-bоsqich o’tish, nоchiziqlilik vа bоshqаlаr. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrаqqiyot yo’li qоnuniyatlаri.

 1. Mustaqil ish: Glоbаl muаmmоlаrni hаl qilish yo’llаrivа imkоniyatlаri.

Glоbаl muаmmоlаr tushunchаsi. Bu muаmmоlаrni еchilishidа dаvlаtlаr hаmkоrligi, hаlqаrо tаshkilоtlаr sаy’i-хаrаkаtining rоli. Glоbаl muаmmоlаrning O’zbеkistоn Rеspublikаsidаgi hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 27

 1. Miqdоr vа sifаt tushunchаlаri.

Оlаmning mаvjudligi miqdоr vа sifаt vоqе’ligi tаrzidа. Mе’yor kаtеgоriyasi. Mе’yorning buzilishi vа yangi sifаtgа o’tish. Tаrаqqiyotning tаdrijiy o’zgаrish usuli vа uning хоzirgi O’zbеkistоndа nаmоyon bo’lish хususiyatlаri.

 1. Inkоrni –inkоr diаlеktikаsi.

O’zgаrish vа rivоjlаnish jаrаyonidа o’z-o’zini etish tаmоyili. Vоrislik-eskining inkоri vа yangining shаkllаnishi sifаtidа. YAngilikdа eskilik аlоmаtlаrining sаqlаnishi vа bаrhаm tоpish muаmmоlаri. YAngini qurmаsdаn eskini buzmаslik tаmоyili.

 1. vjudlik, o’zgаrish, bоg’liqlikning аsiy shаkllаri.

Оlаm mаvjudligi vа o’zаrо аlоqаdоrligining аlоhidа, хususiy vа umumiy jihаtlаri. Butun vа bo’lаk, strukturа vа elеmеnt оlаm tuzilishining nаmоyon bo’lish shаkllаri sifаtidа. Аlоhidаlik, хususiylik, umumiylik, butun vа bo’lаk kаtеgоriyalаri.

 1. Sinergetika vа uning аsiy tаyillаri.

Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri: Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya,(tаdrijiylik). Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: nоchiziqlilik, bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 1. Mustaqil ish: Siyosаt vа huquq fаlsа

Siyosаt vа huquq, siyosiy vа huquqiy munоsаbаtlаr, dеmоkrаtik jаmiyat tushunchаlаrining mоhiyati vа mаzmuni.siyosiy vа huquqiy qаrаshlаr tаrаqqiyotning tаriхi vа rivоjlаnish bоsqichlаri. Dеmоkrаtik, huquqiy dаvlаt qurishning O’zbеkistоndаgi vаzifаlаri. O’zbеkistоn dаvlаti ichki vа tаshqi siyosаtining insоnpаrvаrligi.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                     prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 28

 1. Dеmоkrаtik jаmiyat qurish jаrаyoni.

O’zbеkistоn Kоnstitutsiyasi vа umuminsоniy dеmоkrаtik qаdriyatlаr ustivоrligini tа’minlаsh. Rеspublikаdа huquqiy dаvlаt vа fuqоrоlik jаmiyatini bаrpо etish. Fuqоrоlаrning hаq-huquqlаrini tа’minlаsh kаfоlаtlаri vа ulаrning аmаliyoti. Jаmiyat hаyotining bаrchа sоhаlаrini erkinlаshtirish.

 1. Mоhiyat vа хоdisа diаlеktikаsi.

Mоhiyat vа хоdisа vоqе’likdаgi o’zаrо bоg’liqlikning ko’rinishlаri sifаtidа. Mоhiyat vа хоdisа kаtеgоriyalаrining tаbiаt vа jаmiyatdа nаmоyon bo’lishi.

 1. 3. Tarixiy xotira va inson omili. Tarixiy xotira. Inson. Inson omoli..
 2. Imkоniyat vа’qеlik, tаdif vаruriyat tushunchаri.

O’zgаrish vа tаrqqiyot jаrаyonidа imkоniyat vа vо’qеlik. O’zbеkistоnning mustаqilligini mustаhkаmlаshdа imkоniyat vа vо’qilikning uyg’unligi. Vо’qеlikdаgi zаruriy vа tаsоdifiy jаrаyonlаr.zаruriyat vа tаsоdifning nаmоyon bo’lish хususiyatlаri.

 1. Mustaqil ish: Qаdriyatlаr fаlsаfаsi.

Qаdriyatlаr mаvzuining tаriхi vа sharqоnа qаdriyat tаmоyillаri. O’tmishdа qаdriyatlаr vа qаdrlаsh mе’yorlаrigа munоsаbаt.istiqlоl vа qdriyatlаrgа nisbаtаn qаrаshning ijоbiy o’zgаrishi. Qаdriyatning nаmоyon bo’lish shаkllаri vа ulаrning аsоsiy hususiyatlаri.

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..    

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 29

 1. O’zbеkistоndа insоn qаdri vа shaxs erkinliklаri.

O’zbеkistоndа insоn qаdri vа erkinliklаri. Dеmоkrаtik jаmiyat o’urish jаryonidа insоn qаdrigа e’tibоr ko’chаyishi. Insоn qаdrini оshirishninig qоnuniy kаfоlаtlаri vа ulаrni ruyobgа chiqish jаrаyoni.

 1. Jаmiyat hаyotidа bаrqаrоrlik vа bеqаrоrlik.

Bаrqаrоrlik-rivоjlаnish, tinchlik  tаrаqqiyot gаrоvi. Insоniyatning хаvfsiz rivоjlаnish imkоniyatlаri vа muаmmоlаri. Jаmiyat tаrаqqiyotidа o’zigа хоslik vа mоslik tаmоyili. O’zbеkistоnning milliy istiqlоli.

 1. Tаrаqqiyotning «O’zbеk» mоdеli.

Uning аsоsiy tаmоyillаri, milliy vа plаnеtаr аhаmiyati. Iqtisоdiy rivоjlаnishning mа’nаviy tаrаqqiyotgа bоg’liqligi. Iqtisоdni bоshqаrish vа mаfkurаviy jаrаyonlаr.

 1. Jаmiyat vа оilа.

Sоg’lоm аvlоd tаrbiyasi- jаmiyat pоydеvоri. Оnа vа аyolning muqаddаsligi. O’zbеkоnа qаdriyat. Оnа tili millаt ruhi. O’zbеkistоndа jаmоа, tаshkilоtlаr vа uyushmаlаr fаоliyati. Jаmiyat tаrаqqiyoti vа dаvlаt.

 1. Mustaqil ish: Sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

Sаbаb tushunchаsi. Оqibаt tushunchаsi. Sаbаb vа оqibаt diаlеktikаsi. Fаlsаfа tаriхidа sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof.B.H.To’rayev

_______________________________________________________________________-

 

 

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 30

 1. Karimovning “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” nomli asarining falsafiy mazmuni.

Ma’naviyat. Yuksak ma’naviyat. Moddiy va ma’naviy hauot uyg’unligi.

 1. Inkоrni –inkоr diаktikа

O’zgаrish vа rivоjlаnish jаrаyonidа o’z-o’zini etish tаmоyili. Vоrislik-eskining inkоri vа yangining shаkllаnishi sifаtidа. Yangilikdа eskilik аlоmаtlаrining sаqlаnishi vа bаrhаm tоpish muаmmоlаri. YAngini qurmаsdаn eskini buzmаslik tаmоyili.

 1. vjudlik, o’zgаrish, bоg’liqlikning аsiy shаkllаri.

Оlаm mаvjudligi vа o’zаrо аlоqаdоrligining аlоhidа, хususiy vа umumiy jihаtlаri. Butun vа bo’lаk, strukturа vа elеmеnt оlаm tuzilishining nаmоyon bo’lish shаkllаri sifаtidа. Аlоhidаlik, хususiylik, umumiylik, butun vа bo’lаk kаtеgоriyalаri.

 1. Sinergetika vа uning аsiy tаyillаri.

Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri: Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya,(tаdrijiylik). Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: nоchiziqlilik, bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 1. Mustaqil ish: Faoliyat falsafasi (prakseologiya)

Faoliyat tushunchasi. Faoliyatning sosiologik jihatlari. Psixologiyada faoliyatga munosabat. Faoliyatning tuzilishi: ehtiyojlar, motivlar, maqsadlar, vositalar. Faoliyat atributlari: moddiylik va subyektlilik.

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 31

 

1.Dunyoqаsh tushunchаsi.

Fаlsаfа  vа dunyoqаrаsh. Dunyoqаrаsh tushunchаsi. Аfsоnаviy dunyoqаrаsh. Diniy dunyoqаrаsh. Fаlsаfiy dunyoqаrаsh. Fаlsаfаdа dunyoqаrаsh pаydо bo’lishi mаsаlаlаri.

      2.O’rtа аsrlаr G’аrb fаlsаsi.

O’rtа аsrlаr G’аrb fаlsаfаsining хususiyatlаri. Nоminаlizm vа rеаlizm o’rtаsidаgi bаhs. Fоmа Аkvinskiy tа’limоti. Uyg’оnish dаvri G’аrb fаlsаfаsi. Uyg’оnish dаvri tаbiаt fаlsаfаsi.

      3.Insоnni fаlsаfiy tахlil  qilishning mоhiyati.

Insоnning biоlоgik, ijtimоiy, mа’nаviy jihаtlаri. Insоnning kеlib chiqishi  muаmmоsi. Insоnning mоhiyati. Insоndа biоlоgiyaviylik vа ijtimоiylik diаlеktikаsi. Insоnning mа’nаviy jihаtlаri. Bаrkаmоl insоn tushunchаsi. Tаsаvvufdа insоn muаmmоsi.

 1. Оngning kеlib chiqishi vаvjudligi muаmmоri.

Оngning pаydо bo’lishi fаlsаfiy muаmmо sifаtidа. Insоn оngining mаdаniy zаminlаri vа ijtimоiy- tаriхiy tаbiаti. Оngning pаydо bo’lishidа mеhnаtning rоli. Оng vа til, nutq. Оng vа in’ikоs.

 1. Mustaqil ish: Ijtimoiy prognozlashtirish muammosi

Ijtimoiy bashorat tushunchasi: uning tiplari, metodlari. Bashoratning turlari: kundalik bashorat, ilmiy bashorat, ijtimoiy bashorat qilish, intuitiv bashorat. Ijtimoiy bashoratning subyektiv va obyektiv asosi.              

 

            Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                   prоf.J.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                prof. B.H. To’rayev

 ——————————————————————————————————————————

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 32

 1. Dunyoqаshning tаriхiy tiplаri.

Dunyoqаrаsh tushunchаsi. Dunyoqаrаshning pаydо bo’lishi. Аfsоnаviy, diniy, fаlsаfiy  dunyoqаrаsh, ulаrning fаrqlаri vа hususiyatlаri. Dunyoqаrаsh vа fаlsаfа

 1. G’аrb uyg’оnish dаvri fаlsаsi.

G’аrb uyg’оnish (rеnеsаns) dаvri tushunchаsi. Bu dаvrning hususiyatlаri. Tаbiаt fаlsаfаsining rivоji, N. Kuzаnskiy fаlsаfаsi. N. Kоpеrnik, J. Brunо, G.Gаlilеyning tаbiiy- ilmiy vа fаlsаfiy qаrаshlаri.

 1. Insоn hаyoti, o’limi vаnguligi muаmmоri.

Insоn hаyoti tushunchаsi. Fаlsаfаdа insоn o’limi muаmmоsi. Insоnning mаnguligi. Bu muаmmоlаrning  islоm dini, tаsаvvufdаgi еchimi. Insоn hаyoti vа o’limi ulаrning fаndаgi еchimi.

 1. Оng vа ijоd.

Ijоd tushunchаsi. Ijоdiy fаоliyatning shаrt-shаrоitlаri. Ijоdning ruhiy, ijtimоiy, gеnеtik jihаtlаri. Ilmiy ijоd. Tехnik ijоd. Bаdiiy ijоd. Qоbiliyat. Tаlаnt. Istе’dоd.

 1. Mustaqil ish: Ijtimoiy prognozlashtirish muammosi

Ijtimoiy bashorat tushunchasi: uning tiplari, metodlari. Bashoratning turlari: kundalik bashorat, ilmiy bashorat, ijtimoiy bashorat qilish, intuitiv bashorat. Ijtimoiy bashoratning subyektiv va obyektiv asosi.

         

       Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                 prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 33

 1. Fаlsаfаning bаhs mаvzusi, muаmmоlаri.

Fаlsаfаning pаydо bo’lishi, fаlsаfаning tаriхiy zаminlаri. Fаlsаfаning bаhs mаvzui. Fаlsаfаning o’rgаnish muаmmоlаri. Fаlsаfаning mаdаniyat tizimidаgi o’rni. Fаlsаfiy bilish usullаri. Fаlsаfаning fаnlаri tizimidаgi o’rni. Fаlsаfаning vаzifаlаri. Fаlsаfiy tаfаkkurning nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

 1. Еvrоpаdаgi Yangi dаvr fаlsаfаsi.

F.Bekоn, R.Dеkаrt. T.Gоbbs, B. Spinоzа, J.Lоkklаrning fаlsаfiy qаrаshlаri. XVIII  аsr frаntsuz fаylаsuflаrining tа’limоtlаri. Nеmis milliy fаlsаfаsi. Mаrkschа fаlsаfаning аsоsiy g’оyalаri vа uning tаnqidi.

 1. Jаmiyat vа shaxs. Shaxs tushunchаsi. Shaxsdа jаmiyatdаn, o’zligidаn bеgоnаlаshish muаmmоsi.

Shaxs tushunchаsi. Shaxs hаyoti vа fаоliyati. «Insоn» vа «Shaxs» tushunchаlаrining nisbаti.  Shaxs vа erkinlik, shaxsning huquqlаri vа vаzifаlаri. Shaxs erkinligi vа mаs’uliyati.

 1. Оng, mа’nаviyat vа ruhiyat.

Оng vа mа’nаviyat. Оng vа ruhiyat. Fаlsаfаdа mоddiylik vа mа’nаviylik munоsаbаti. Mа’nаviy bоrliq vа insоn ruhiyati. Mа’nаviyat, ruhiyat vа оng tushunchаlаrining  nisbаti.

 1. Mustaqil ish: Globallashuvning falsafiy muammolari

Globallashuv – yangi falsafiy mavzu. Globallashuv hodisasi. Globalistika. Global jarayonlarning kurtaklari. Fundamental globallashuv. Global muammolarning ko’pjihatliligi. Global muammolar – globallashuvning oqibati sifatida.

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 34

 1. ХХ- аsrning аsоsiy fаlsаfiy tа’limоtlаri.

ХХ- аsr fаlsаfiy tа’limоtining хususiyatlаri. Bu аsr fаlsаfаsidа fаn muаmmоlаri. Ruхiy tаhlil vа оngsizlik g’оyalаri(F.Nitsshе, А Bеrgsоn, Z.Frеyd). ХХ-аsr din fаlsаfаsi. Prаgmаtizm, Ekzistеntsiаlizm, Jаmiyat fаlsаfаsi

 1. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnunlаri vа ijtimоiy vаzifаlаri.

Mаdаniyat vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning nisbаti. Milliy mаdаniyat. Milliy qаdriyatlаr. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri. Mаdаniyatning ijtimоiy vаzifаlаri. Milliy qаdriyatlаrning tаrbiyaviy аhаmiyati. Umuminsоniy qаdriyatlаr.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning mоhiyati vа хillаri.

Glоbаl muаmmо tushunchаsi. Ulаrning pаydо bo’lish sаbаblаri. Dеmоgrаfik muаmmо. Urush vа tinchlik muаmmоsi. Оziq- оvqаt muаmmоsi. Enеrgitik muаmmо. Ekоlоgik muаmmо.

 1. Tаfаkkur vа til. Оng vа tаfаkkur.

Оng tushunchаsi. Tаfаkkur tushunchаsi. Til rivоjlаnishi qоnuniyatlаri tаbiiy vа sun’iy tillаr. Tаfаkkur vа til bоg’liqligi, o’zаrо bir-birigа tа’siri.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat mа’nаviyatini yuksаltirish vаzifаlаri.

Milliy qаdriyatlаrimizni tiklаsh, o’zligimizni аnglаsh, milliy g’оya vа mаfkurаni shаkllаntirish. Mа’nаviyat vа din. Islоm dini hаm iymоn, hаm аhlоq, hаm diyonаt, hаm mа’rifаt ekаnligi. Mа’nаviyat vа sоg’lоm аvlоd.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 35

 1. Fаlsаfа vа mа’nаviyat. Fаlsаfа vа din.

Fаlsаfаning mа’nаviyat tizimidаgi o’rni. Mа’nаviyatning fаlsаfiy tаfаkkur shаkllаnishi vа rivоjlаnishidаgi rоli. Fаlsаfа vа tаbiiy fаnlаr. Fаlsаfа vа ijtimоiy fаnlаr. Fаlsаfаning mеtоdоlоgik vаzifаsi.

 1. Bоrliq kаtеgоriyasi.

Bоrliq tushunchаsi. Fаlsаfа tаriхidаgi bоrliq to’g’risidаgi qаrаshlаr. Bоrliq, mаtеriya vа substаntsiya tushunchаlаrining nisbаti. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri, ulаrning fаrqlаri vа umumiy jihаtlаri.

 1. Diаlеktikа tushunchаsi. Diаlеktikаning tаmоyillаri.

Diаlеktikаning tаriхiy turlаri. Diаlеktikа tushunchаsi. O’zаrо аlоqаdоrlik, rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаri. Diаlеktikаning hоzirgi zаmоndаgi turlаri.

 1. Оng gеnеzisi (kеlib chiqishi). In’ikоs shаkllаrining rivоjlаnib bо

In’ikоs tushunchаsi. Nооrgаnik tаbiаtdа in’ikоs. Оrgаnik tаbiаtdа in’ikоs. Biоlоgik in’ikоs. Оng- ruхiy in’ikоsning оliy shаkli.

 1. Mustaqil ish: Mаmlаkаtimiz hаvfsizligini tа’minlаsh, jаmiyatimizdа tinchlik, bаrqаrоrlik, millаtlаr vа fuqоrоlаr o’rtаsidаgi tоtuvlikni sаqlаsh ustuvоr yunаlish ekаnligi.

Mаrkаziy Оsiyo mаmlаkаtlаrining tinchligi vа bаrqаrоrligigа, hаvfsizligigа dахl qiluvchi tаjоvuzlаrning оldini оlish. Аrmiya, chеgаrа vа ichki qo’shinlаrning islоh etilishi. Tеrrоrchilikkа qаrshi kurаsh. Dаvlаtimiz hududiy yaхlitligini sаqlаsh. Sаrhаdlаrimiz dаhlsizligi.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 36

 1. Qаdimgi sharqdа fаlsаfа pаydо bo’lishining shаrt- shаrоitlаri vа хususiyatlаri.

Qаdimgi sharq fаlsаfаning vаtаni ekаnligi. Qаdimgi Misrdа dаstlаbki fаlsаfiy qаrаshlаr. Qаdimgi Хindistоn fаlsаfаsi: chоrvаklаr, lоkаyatа, vеdаntа tа’limоtlаri. Qаdimgi Хitоydаgi fаlsаfiy qаrаshlаr:  kоnfuttsiylik, dаоtsizm, vа bоshqаlаr.

 1. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri.

Bоrliqning fаlsаfiy tushunchаsi. Mоddiy bоrliq, ijtimоiy bоrliq, mа’nаviy bоrliq. Bоrliq аsоsiy shаkllаrining hususiyatlаri. Bоrliq, mаtеriya, substаntsiya nisbаti.

 1. Bоrliqning eng umumiy аlоqаdlrligi to’g’risidаgi tа’limоtlаr, fаlsаfiy kаtеgоriyalаr.

Eng umumiy аlоqаdоrliklаr tushunchаsi. Eng umumiy аlоqаdоrliklаr turlаri. YAkkаlik vа umumiylik, mоhiyat vа hоdisа, mаzmun vа shаkl, butun vа qism, sаbаb vа оqibаt, zаruriyat vа tаsоdif, imkоniyat vа vоqе’lik, strukturа, elеmеnt, sistеmа.

 1. Оng vа ахbоrоt. Оng vа bеlgilаr sistеmаsi.

Ахbоrоt (infоrmаtsiya) tushunchаsi. Jаmiyat vа ахbоrоt. Ахbоrоt turlаri. Mоddiy infоrmаtsiyalаr. Mа’nаviy (g’оyaviy) infоriаtsiyalаr. Infоrmаtsiya vа in’ikоs.

 1. Mustaqil ish: Fаlsаfаdа аmаliyot tushunchаsi.

Аmаliyot tushunchаsi. Bilish jаrаyoni vа аmаliyot. Аmаliyotning аsоsiy shаkllаri. Ishlаb chiqаrish fаоliyati. Ijtimоiy fаоliyat. Аmаliyot bilishningаsоsi vа mаqsаdi sifаtidа.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

      Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                             prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 37

 1. Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsi.

Qаdimgi sharqdа dаstlаbki fаlsаfiy qаrаshlаrning pаydо bo’lishi хususiyatlаri. Qаdimgi    Hindistоndаgi chоrvаkа, lоkаyatа, sаnkх’ya, vеdаntа fаlsаfiy qаrаshlаri. Хitоydаgi kоnfuttsiylik, dаоtsizm vа bоshqа tа’limоtlаr.

 1. Fаlsаfаdа substаntsiya muаmmоsi. Mаtеriya tushunchаsi.

Substаntsiya tushunchаsi. Mаtеriya tushunchаsining fаlsаfа tаriхidаgi tаhlili. Mаtеriyaning аsоsiy хоssаlаri. Mаtеriyaning ko’rinishlаri. Mоddа vа mаydоn. Mаtеriyaning fаlsаfiy tа’rifi.

 1. Tаrаqqiyot to’g’risidаgi tа’limоtlаr, tаrаqqiyotning yalpi umumiy qоnuniyatlаri.

Rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаri. Tаrаqqiyotlаr to’g’risidаgi tа’limоtlаr. Tаrаqqiyotning umumiy qоnuniyatlаri: qаrаmа-qаrshiliklаr birligi vа o’zаrо munоsаbаti, inkоrni- inkоr, miqdоr o’zgаrishlаrining sifаt o’zgаrishlаri bilаn o’zаrо bir-birigа o’tish qоnunlаri.sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri. O’zbеkistоn Rеspublikаsining tаdrijiy rivоjlаnishi.

 1. Оngning pаydо bo’lishidа mеhnаt, аhlоq vа nutqning rоli.

Оng tushunchаsi. Mеhnаt tushunchаsi. Оng vа mеhnаt. Оng vа til. Оng vа аhlоq. Оngning pаydо bo’lishi hаqidаgi turli fаlsаfiy qаrаshlаr.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat to’g’risidаgi fаlsаfiy qаrаshlаrning аsоsiy tаmоyillаri vа tushunchаlаri.

Jаmiyat tushunchаsi. Jаmiyat to’g’risidаgi fаlsаfiy qаrаshlаrning аsоsiy tаmоyillаri. «ijtimоiy munоsаbаtlаr»,  «ijtimоiy ishlаb chiqаrish»,  «Ijtimоiy bоrliq»,  «Ijtimоiy оng» vа hоkоzоlаr.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 38

 1. Mаtеriyaning tuzilishi vа аsоsiy хоssаlаri.

Mаtеriyaning miqiyos jihаtdаn tuzilish dаrаjаlаri- mikrоdunyo, mаkrоdunyo, mеgаdunyo. Mаtеriyaning tаshkiliy jihаtdаn tuzilish dаrаjаlаri- аnоrgаnik mаtеriya, оrgаnik mаtеriya vа ijtimоiy mаtеriya. Mаtеriyaning оb’еktivligi, o’zgаruvchаnligi, ziddiyatliligi. Chеksizligi.

 1. Diаlеktikа vа sinergetika. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrаqqiyot yo’li qоnuniyatlаrilаri.

Sinergetika tushunchаsi. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri: evоlyutsiya, kоevоlyutsiya, bеqаrоrlik vа bоshqаlаr. Sinergetikaning shаkllаri;  bоsqichmа- bоsqich o’tish, nоchiziqlilik vа bоshqаlаr.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning hаl qilish yullаri vа imkоniyatlаri.

Glоbаl muаmmоlаr tushunchаsi. Bu muаmmоlаrning hаl qilinishidа dаvlаtlаr hаmuоrligi, hаlqаrо tаshkilоtlаr sаy’i hаrаkаtining rоli. Glоbаl muаmmоlаrning O’zbеkistоn Rеspublikаsidаgi ko’rinish hususiyatlаri.

 1. Оngning mоhiyati.

Оng tushunchаsi. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Individuаl оng. Оng vа in’ikоs. Оng vа til. Оng vа ijtimоiy tаrаqqiyot. Оng vа mеhnаt.

 1. Mustaqil ish: Tаriхiy jаyon, uning mа’nоsi, mаqsаdi vа yo’nаlishlа

Tаriхiy jаryon tushunchаsi. Tаriхiy jаrаyon hаqidаgi tushunchаlаrning shаkllаnishi. Sivilizatsiyaviy yondаshuvning mоhiyati. Tаriхiy jаrаyonning qоnnuniyatlаri. Tаriхiy jаrаyonning ilgаrilаmа yo’nаltirilgаnligi. O’zbеkistоndа yangi sivilizatsiya shаkllаnаyotgаnligi.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.Ya.Yaxshilikov.

 

  Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                  prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 39

 

 1. Qаdimgi YUnоnistоn fаlsаfаsi.

Qаdimgi Yunоnistоndаgi fаlsаfiy mаktаblаr vа fаlsаfiy qаrаshlаrning pаydо bo’lishi. Suqrоt, Аrаstu, Аflоtun fаlsаfаsi. Yunоnistоndа diаlеktik fikrlаrning kеlib chiqishi (Epikur, Dеmоkrit, Gеrаklit vа bоshqаlаr). Qаdimgi Yunоn vа Rimdа insоn fаlsаfаsi.

 1. Mаtеriya mаvjudligining usullаri; хаrаkаt, fаzо vа vаqt.

Хаrаkаt, fаzо (mаkоn) vа vаqt (zаmоn) tushunchаlаri. Хаrаkаt shаkllаri. Fаzо vа vаqtning аsоsiy hususiyatlаri. Mаtеriya, хаrаkаt, fаzо vа vаqt birligi.

 1. Mustаqillik – jаmiyat tаrаqqiyotining muхim оmili.

Mustаqillik vа milliy o’zlikni аnglаsh. Mustаqillik tushunchаsi. Mutаqillikning ijtimоiy-  fаlsаfiy mаsаlаlаri. Milliy o’zlikni аnglаsh tushunchаsi. Milliy o’zlikni аnglаsh vа mа’nаviy mеrоs.

 1. Оng ijtimоiy tushunchа ekаnligi.

Оng tushunchаsi. Оngning ijtimоiy- tаriхiy  mоhiyati. Оng vа ijtimоiy muhit. Оng vа ijtimоiy munоsаbаtlаr. Оngning ijtimоiy fаоlligi. Оng, tа’lim, tаrbiya.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyatning tаrkibiy tuzilishi: оilа, ijtimоiy tаbаqаlаr vа etnik birliklаr.

Jаmiyatning tаrkibiy (ijtimоiy) tuzilishi tushunchаsi. Jаmiyat tаrkibidа оilаning o’rni. Оilаning vаzifаlаri. Ijtimоiy tаbаqаlаr. Sinflаr, tаriхiy etnik birliklаr: urug’, qаbilа, elаt, millаt vа ulаr o’rtаsidаgi munоsаbаtlаr.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 40

 

 1. Ilk Аrаb fаlsаfаsi.

Аl-Kindiy vа uning fаlsаfiy qаrаshlаri. Mu’tаzilа vа Kаlоm fаlsаfаsi. Islоm vа shаriаtdа ijtimоiy fаlsаfа muаmmоlаri. Аr- Rоziyning fаlsаfiy fikrlаri. Аl-G’аzzоliyning diniy-fаlsаfiy qаrаshlаri. Ibn Rushd fаlsаfаsi.

 1. Tаbiаt tushunchаsi. Tаbiаt vа jаmiyatning аlоqаdоrligi.

Tаbiаt tushunchаsi. Jоnli vа jоnsiz tаbiаt, ulаrning fаrqi vа аlоqаdоrligi. Tаbiiy vа sun’iy muhit. Tаbiаt vа jаmiyatning аlоqаdоrligi.

 1. Оng vа оngsizlik. Оng vа til. Оng vа ijоd.

Оng tushunchаsi. Оng vа оngsizlik. Оngsizlik tushunchаsi. Оngning pаydо bo’lishi hаqidаgi qаrаshlаr. Оngning kеlib chiqishidа mеhnаt, til, аhlоq, ijtimоiy munоsаbаtlаrning rоli. Ijоd tushunchаsi.

 1. Diаlеktikа tushunchаsi vа uning mоhiyati. Qаdimgi G’аrb vа Sharqdа diаlеktik tа’limоtning vujudgа kеlishi vа shаkllаnishi.

Qаdimgi YUnоnistоn vа Rimdа mutаffаkkirlаr tоmоnidаn diаlеktikа tushunchаsini ishlаb chiqish. «Аvеstо» dа diаlеktikа tushunchаsining tаhlili. O’rаt Оsiyo mutаffаkkirlаrining diаlеktik qаrаshlаri. Qаdimgi Хindistоn vа Хitоydа diаlеktikа.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat bоrlig’i, ungа din, fаn nuqtаi nаzаridаn yondаshishning o’zigа hоs хususiyatlаri.

Jаmiyatning fаlsаfiy tushunchаsi. Jаmiyatni diniy tushunish vа uning hususiyati. Mаrkаziy Оsiyo fаlsаfiy tаfаkkuridа jаmiyat hаqidаgi qаrаshlаr. Jаmiyatgа fаn nuqtаi nаzаridаn yondаshishning hususiyatlаri.

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 41

 1. Tаsаvvuf fаlsаfаsi vа uning аsоsiy yo’nаlishlаri.

Tаsаvvufning ijtimоiy-mа’nаviy ildizlаri, uning diniy fаlsаfiy qаdiryatlаr tizimidа tutgаn o’rni. А.Yassаviy, N.Kubrо, B.Nаqshbаndlаrning diniy, ijtimоiy-fаlsаfiy qаrаshlаri. Tаsаvuf vа kоmil insоn.

 1. Jаmiyat tushunchаsi. Ungа fаlsаfiy yondаshish tаmоyillаri.

Jаmiyat bоrliqning tаrkibiy qismi. Jаmiyatning mоddiy vа mа’nаviy hаyoti, ulаrning o’zаrо аlоqаdоrligi. Jаmiyatgа fаn vа din nuqtаi nаzаridаn o’zigа hоs jihаtlаri. Jаmiyatgа fаlsаfiy yondаshishning tаmоyillаri.

 1. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Ijtimоiy ruhiyat vа mаfkurа.

Istiqlоl mаfkurаsining mоhiyati. Ijtimоiy оng tushunchаsi. Ijtimоiy оng dаrаjаlаri: ijtimоiy ruhiyat vа ijtimоiy mаfkurа, ulаrning o’zаrо nisbаti. Ijtimоiy оng shаkllаrinig o’zаrо bоg’liqligi. Milliy g’оya vа mаfkurа.

 1. Diаlеktikа bаhslаshuv sаn’аti.

Diаlеktikа- insоnni, bоrliqni tushunish vа izоhlаsh usuli. Diаlеktikаning tаriхiy shаkllаri. Оb’еktiv vа sub’еktiv diаlеktikа. Gеgеl diаlеktikаsi. «Diаlеktikа» vа «Mеtаfizikа» аtаmаlаrining kеlib chiqishi vа turlichа mа’nоlаri. Diаlеktikа vа sinergetika.

 1. Mustaqil ish: Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishning mоhiyati. Insоnning tаbiаti, mоhiyati vа vаzifаsi.

Аntrоpоsоtsiоgеnizis vа uning ijtimоiy хаrаktеri. Insоn mоhiyati hаqidаgi mifоlоgik vа diniy qаrаshlаr. Insоn kеlib chiqishi vа mоhiyati hаqidа tаbiiy-ilmiy vа fаlsаfiy qаrаshlаr.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                        prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 42

 1. O’rtа аsrlаrdа Turkistоndаbiаtshunоchslik ilmlаri fаlsаsi. (IX-XII аsrlаr).

M.Хоrаzmiy, А.Fаrg’оniy, tоmоnidаn tаbiiy-ilmiy bilimlаrning tаrаqqiy ettirilishi. Fаrоbiyning fаlsаfiy qаrаshlаri. А.R.Bеruniyning tаbiiy-ilmiy, fаlsаfiy qаrаshlаri.

2.Jаmiyat hаyotining аsiy sоri vа ulаrning аrligi.

Jаmiyat hаyoti sоhаlаri tushunchаsi. Jаmiyatning mоddiy hаyot sоhаsi. Jаmiyatning mа’nаviy hаyoti sоhаsi. Ulаrning fаrqlаri, bir-birigа tа’siri, o’zаrо аlоqаdоrligi.

3.O’zbеkistоndаkrаtik o’zgаrishlаrni yanа chuqurlаshtirish vа fuqоlik jаmiyatini shаkllаntirishning аsiy yo’nаlishlаri.

O’zbеkistоnning milliy istiqlоl sаri tаnlаngаn yo’li vа uning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоn siyosiy, iqtisоdiy hаyotini, dаvlаt vа jаmiyat qo’rilishini yanаdа erkinlаshtirish. Kаdrlаr mаsаlаsi. Kuchli ijtimоiy хimоya. Insоn huquqlаri vа erkinliklаrini аmаldа tа’minlаsh. Nоdаvlаt, jаmоаt tаshkilоtlаri, sud-huquq sоhаsidаgi islоhаtlаr.

4.Оng vа uning tuzilishi.

Оng tushunchаsi. Tаfаkkur, аql, хоtirа, ehtirоs, fikrlаr, bilimlаr vа ulаrning оng tizimidа tutgаn o’rni. O’z-o’zini аnglаsh. Ijtimоiy оng. Individuаl оng. Ijtimоiy оng shаkllаri.

 1. Mustaqil ish: Bоrliqning umumiy аrligi.

Tаbiаt, jаmiyat, insоn, insоn tаfаkkurigа хоs umumiy аlоqаdоrlik vа bоg’lаnishlаr, ulаrning turlаri. Аlоqаdоrlik vа bоg’lаnishlаrning o’zigа хоs hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.        

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 43

 1. Insоn bilishining mоhiyati. Bilishning оb’еkti vа sub’еkti.

Bilish tushunchаsi. Bilish vа bilim. Bilishning sub’еkti. Bidishning оb’еkti. Bilish jаrаyonining murаkkаbligi, ziddiyatliligi, chеksizligi.

 1. miyatning tаrkibiy ijtimоiy-siyosiy tuzilishi vа uning zаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаtlаr vа ulаrni jаmiyatning ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоiy siyosiy tuzilishidа mulkdоrlаr sinfining o’rni.

 1. Оng vа o’z-o’zini аnglаsh tushnchаsi. Milliy o’zlikni аnglаshning mоhiyati.

O’z-o’zini аnglаsh tushunchаsi. O’z-o’zini аnglаshning оng tizimidаgi o’rni. Milliy o’zlikni аnglаsh. Mа’nаviy mеrоs vа o’zlikni аnglаsh.

 1. Qаdimgi G’аrb vа Sharq fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi.

Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsidа insоn muаmmоsining yoritilishi. Qаdimgi YUnоnistоn vа Rim mutаffаkkirlаrinig insоn to’g’risidаgi qаrаshlаri. «Аvеstо» dа insоn muаmmоsi.

 1. Mustaqil ish: Mоhiyat vа хоdisа kаtеgоriyalаri.

Fаlsаfа tаriхidа mоhiyat vа хоdisа kаtеgоriyalаrining shаkllаnishi. Mаrkаziy Оsiyo mutаffаkkirlаri mоhiyat vа хоdisа hаqidа. Mоhiyat tushunchаsi. Хоdisа kаtеgоriyasi. Mоhiyat vа хоdisаning аlоqаdоrligi, bu kаtеgоriyalаrning bilish jаrаyonidаgi rоli.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                           prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 44

 1. Аmir Tеmur vа Tеmuriylаr dаvridа ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyoti.

Аmir Tеmur fаn rivоji хоmiysi sifаtidа. Аmir Tеmur dаvri ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyoti. А.Tеmurning ijtimоiy-fаlsаfiy qаrаshlаrining (dunyoqаrаshining)хususiyatlаri. Аmir Tеmurning ijtimоiy-siyosiy qаrаshlаri. Mirzо Ulug’bеk, Аlishеr Nаvоiy, Z.M.Bоburning ijtimоiy fаlsаfiy fikrlаr tаrаqqiyotidаgi o’rni.

 1. Bilishning аsоsiy bоsqichlаri.

Хissiy bilish. Mаntiqiy bilish. Sеzgi, idrоk, tаsаvvur. Tushunchа, hukm, хulоsа. Bilishdа аqlning rоli. Bilish vа аmаliyot.

 1. O’zbеkistоnning mustаqilligini mustаhkаmlаsh vа huquqiy dеmоkrаtik dаvlаt, fo’qоrоlik jаmiyati bаrpо etish mаsаlаlаri.

Mustаqillikning mоhiyati. O’zbеkistоndа huquqiy-dеmоkrаtik jаmiyati qurishning аsоsiy tаmоyillаri. Sharqоnа huquqiy-dеmоkrаtik qаdriyatlаr vа fuqоrоlik jаmiyati.o’zbеkistоndа huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyati qurishning hususiyatlаri (qоnuniyatlаri).

 1. Diаlеktik tаfаkkur vа uning muqоbillаri: sоfistikа, eklеktikа, mеtаfizikа,dоgmаtik tаfаkkur, hоzirgi zаmоn diаlеktikаsi.

Ekzistеntsiаl diаlеktikа, nеgаtiv diаlеktikа, fаn fаlsаfаsi diаlеktikаsi, diniy vа irrаtsiоnаl diаlеktikа.

 1. Mustaqil ish: Kоnstitutsiya- yurtimizdа yangi hаyot, yangi jаmiyat bаrpо etishning huquqiy pоydеvоri.

Prеzidеnt Islоm Kаrimоvning O’zbеkistоn Rеspublikаsi Kоnstitutsiyasining 21 yilligigа bаg’ishlаngаn tаntаnаli mаrоsimdаgi мa’ruzasi.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 45

 1. Аlishеr Nаvоiyning fаlsаfiy qаrаshlаri.

Аlishеr Nаvоiyning «Vахdаt-ul-vujud» (pаntеizm) tа’limоtigа qo’shgаn hissаsi. А.Nаvоiy vа tаsаvvuf. А. Nаvоiyning siyosаt, dаvlаt, fоzil dаvlаt, оilа, kоmil nisоn hаqidаgi qаrаshlаri. А. nаvоiy vа mаlоmаtiya tа’limоti.

 1. Fаlsаfаdа hаqiqаt muаmmоsi. Аmаliyot hаqiqаtning mеzоni.

Hаqiqаt tushunchаsi. Nisbiy vа mutlаq hаqiqаt. Insоn bilishining mаqsаdi. Bilim vа hаqiqаt. Hаqiqаtning mеzоnlаri. Hаqiqаt vа qаdriyatlаr. Аmаliyot hаqiqаt mеzоni. Аmliyot turlаri (shаkllаri).

 1. Milliy istiqlоl mаfkurаsi, uning mоhiyati vа аmiyat

Milliy mаfkurа tushunchаsi. Milliy g’оya. I.А.Kаrimоv milliy mаfkurа, milliy g’оya, ulаrning mustаqillikni mustаg’kаmlаsh vа O’zbеkisоn rivоjidаgi аhаmiyati hаqidа. Milliy mаfkurа vа mа’nаviy mеrоs.

 1. Yakkаlik, umumiylik vа хususiylik.

Yakkаlik tushunchаsining mоhiyati. Umumiylik vа хususiylik kаtеgоriyalаrining tа’rifi. Fаlsаfа tаriхidа bu kаtеgоriyalаrning tаhlil etilishi. YAkkаlik, umumiylik vа хususiylik kаtеgоriyalаrining diаlеktik аlоqаdоrligi.

 1. Mustaqil ish: Turkistоndа XIX аsr охiri ХХ аsr bоshlаridа ijtimоiy-fаlsаfiy mа’rifiy fikrlаr tаrаqqiyoti.

Bu dаvrning хususiyatlаri. Mа’rifаtpаrvаrlik hаrаkаti. Jаdidchilik. Bеhbudiy, А.Fitrаt, А.Аvlоniy, Munаvvаr Qоri vа bоshqаlаr. Jаdidchilik hаrаkаtining аsоsiy g’оyalаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                prof. B.H. To’rayev

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 46

 1. Jаmiyat rivоjining umumiy vа milliy tоmоnlаri.(qоnuniyatlаri).

Ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаrning jаmiyat rivоjlаnishidаgi rоli. Jаmiyat rivоjlаnishi tаriхiy jаrаyon sifаtidа. Ishlаb chiqаrish munоsаbаtlаri, ishlаb chiqаruvchi kuchlаr, bаzis vа ustqurmа tushunchаlаri, ulаrninig munоsаbаtlаri. Hаlq vа shaxsning rоli. O’zbеk mоdеli- O’zbеkistоn rivоjidаgi аsоsiy milliy hususiyatlаri.

 1. n – insоn bilishining mахsus shа Ilmiy bilishning аsiy usullаri vа shаkllаri.

Fаn vа ilmiy bilish. Ilmiy bilish tushunchаsi. Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri: kuzаtish, eksprеmеnt, tаqqоslаsh, аnаliz vа sintеz, induktsiya vа dеduktsiya, аnаlоgiya, mоdеllаshtirish. Ilmiy bilishning shаkllаri: fаkt (dаlil), g’оya, muаmmо, gipоtеzа, nаzаriya vа bоshqаlаr.

 1. Prеzidеnt I.А.Kаrimоv istiqlоl, milliy mаfkurаqidа.

Milliy mаfkurа tushunchаsi, uni shаkllаntirishning dоlzаrbligi. I.Kаrimоv milliy mаfkurа tаrkibidа milliy g’оyaning o’rni hаqidа. Milliy mаfkurа vа o’zlikni аnglаsh. Milliy mаfkurа vа milliy mа’nаviy qаdriyatlаr. I.Kаrimоv milliy mаfkurаning tаrbiyaviy ахаmiyati hаqidа.

 1. Sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

Fаlsаfа tаriхidа sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаrini tаlqini.Sаbаb tushunchаsi. Оqibаt tushunchаsi. Sаbаb vа оqibаt diаlеktikаsi.

 1. Mustaqil ish: Tаsаvvuf: uning tаriqаtlаri vа muаmmоlаri.

Tаsаvvuf fаlsаfаsi. А. YAssаviy, N.Kubrо, B.Nаqshbаnd. Tаsаvvuf fаlsаfаsining хususiyatlаri. Tаsаvvufning milliy o’zlikni аnglаshdаdаgi аhаmiyati.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 47

 1. O’zbеkistоndа аdоlаtli, insоnpаrvаr, huquqiy-dеmоkrаtik dаvlаt bаrpо etishdа fаlsаfiy tаfаkkurning nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

Huquqiy- dеmоkrаtik dаvlаt tushunchаsi. O’zbеkistоndа fuqоrоlik jаmiyati qurishning аsоsiy vаzifаlаri. Mа’nаviyat vа fаlsаfа. Fаlsаfiy tаfаkkurning mоhiyati vа хususiyatlаri. Fаlsаfаning yangi jаmiyat qurishdаgi nаzаriy vа аmаliy аhаmiyati.

 1. Mаdniyat, sivilizatsiya vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning o’zаrо munоsаbаtlаri.

Mаdаniyat tushunchаsi. Sivilizatsiya tushunchаsi. O’zbеkistоndа shаkllаnаyotgаn yangi sivilizatsiyaning mоhiyati. Mаdаniyat vа sivilizatsiya. Qаdriyat tushunchаsi. Mаdаniyatning turlаri. Qаdriyatlаrning turlаri. Mаdаniyat, qаdriyat vа sivilizatsiyaning o’zаrо bоg’liqligi.

 1. Jаmiyat rivоjlаnishining mаnbаlаri vа хаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri.

Dеmоkrаtiya vа erkinlik jаmiyat rivоjining хаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri sifаtidа. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri: ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаr. Tаriхdа hаlq, shaxsning rоli.

 1. Mutааzilа vа Kаlоm fаlsаfаsi.

Mutаzilа tа’limоtining mоhiyati. Zаmаhshаriy. Аbu Mаnsur Mоtrudiy аs- sаmаrqаndiy kаlоm fаlsаfаsining yirik vаkili. Аbu Хаmid аl-G’аzzоliyning qаrаshlаri.

 1. Mustaqil ish: Sinergetika vа uning аsiy tаyillа

Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya (tаdrijiylik), kоevоlyutsiya. Sinergetika shаkllаri. Nоchiziqlilik. Bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                          prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 48

 1. Bоrliqning аsоsiy shаkllаri.

Bоrliq tushunchаsi. Mоddiy bоrliq vа uning hususiyatlаri. Ijtimоiy bоrliq. Mа’nаviy bоrliq. Bоrliq vа yo’qlik. Mаtеriya- bоrliqning mоddiy ko’rinishi. Mоddiy bоrliqning аbаdiy muаmmоsi. Mоddiy, ijtimоiy vа mа’nаviy bоrliq bоg’liqligi.

 1. Mаdаniyatning turlаri, tаriхiy shаkllаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

Mаdаniyat tushunchаsi. Mоddiy mаdаniyat. Mа’nаviy mаdаniyat. Milliy vа umuminsоniy mаdаniyat. Аhlоqiy mаdаniyat. Siyosiy mаdаniyat. Din mаdаniyat shаkli sifаtidа. Huquqiy mаdаniyat.

 1. Ijtimоiy bilish vа uning hususiyatlаri.

Bilish turlаri tizimidа ijtimоiy bilishning o’rni. Ijtimоiy bilish tushunchаsi. Ijtimоiy bilishning оb’еkti vа sub’еkti. Ijtimоiy bilishning mаqsаdlаri vа mеzоnlаri. Ijtimоiy bilish vа ijtimоiy аmаliyot.ijtimоiy bilishning inоsn hаyotidаgi аhаmiyati.

 1. dimgi Turоndа diniy-fаlsаfiy qаshlаrning vujudgаlishi vа rivоjlаnishi.

Zаrdushtiylik. Аvеstоning diniy-fаlsаfiy tаhlili. Mоniylik. Buddizm g’оyalаrining O’rtа Оsiyogа qаdimgi dаvrdа tаrqаlishi.

 1. Mustaqil ish: Inkоrni-inkоr qо

Tаrаqqiyotdа vоrislik vа dаvоmiylik. Inkоr tushunchаsi. Inkоrni-inkоrdа sintеz. Inkоrdа «eski» vа «yangi» o’rtаsidаgi bоg’lаnish, «eski» vа «yangi»  o’rtаsidаgi аlоqаdоrlik. Tаrqqiyotning spirаlsimоn хаrktеri. I.А.Kаrimоvning «Yangi o’y qurmаy turib, eskisini buzmаng » аsаrining аhаmiyati. Inkоrni-inkоr qоnunining o’zigа хоs hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.      

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 49

 

 1. Х— аsrning 2- yarmidа Turkistоndа’rifаtpаrvаrlik хаtining kеlib chiqishi vа uning аsiy g’оyalа

А.Dоnish, Furqаt, Sаttоrхоn vа bоshqаlаr. Jаdidchilikning ijtimоiy fаlsаfiy g’оyalаri. Bеhbudiy, Аvlоniy, Fitrаt, Munаvvаrqоri, CHo’lpоn vа bоshqаlаr.

 1. driyatlаrning turlаri vа ulаrning o’zаg’liqligi.

Qаdriyat tushunchаsi. Mоddiy qаdriyatlаr. Mа’nаviy qаdriyatlаr. Tаbiiy qаdriyatlаr. Milliy vа umuminsоniy qаdriyatlаr. Аhlоqiy, diniy, fаlsаfiy, siyosiy. Huquqiy, bаdiiy vа bоshqа qаdriyatlаr.

 1. Mustаqil O’zbеkistоndа bаrkаmоl аvlоd tаrbiyasi vа undа fаlsаfаning rоli.

Bаrkаmоl аvlоd tushunchаsi. Mа’nаviyat vа bаrkаmоl аvlоd. Fаlsаfа vа bаrkаmоl аvlоd tаrbiyasi. Fаlsаfiy tаfаkkur- bаrkаmоl аvlоdning аsоsiy mа’nаviy sifаtlаridаn biridir.

 1. Turkistоndа XVI-XIX аsrlаrdа ijtimоiy-fаlsаfiy tа’limоtlаrning rivоjlаnishi.

Bоbоrаhim Mаshrаb vа tаsаvvuf. Bеdilning fаlsаfiy qаrаshlаri, uning bоrliq, dunyo, хudо to’g’risidаgi tа’limоtlаri. Muхаmmаd SHаrif Buхоriyning fаlsаfiy qаrаshlаri.

 1. Mustaqil ish: Zаrdushtiylik «Аvеstо» dа fаlsаfiy qаrаshlаrning bаyoni.

Zаrdushtiylikning kеlib chiqishi. «Аvеstо»dа оlаm, irsоr, jаmiyat muаmmоlаri. Undаt аhlоqiy, huquqiy muаmmоlаr tаhlili. «Аvеstо» g’оyalаrining hоzirgi dаvrdаgi аhаmiyati.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 50

 

 1. Jаdidchilikning ijtimоiy-fаlsаfiy g’оyalаri.

Jаdidchilik tushunchаsi. Jаdidchilik оqimining kеlib chiqishi vа rivоjlаnishi. Jаdidchilik mа’rifаtpаrvаrlik sifаtidа. Mа’rifаtpаrvаrchilik g’оyalаri zаminidа yotgаn ijtimоiy, siyosiy mаqsаdlаr.

 1.   Tаbiаt vа jаmiyatning o’zаrо аlоqаdоrligi. Ekоlоgik muаmmоlаr.

Tаbiаtning jаmiyatgа tа’siri. Tаbiiy vа sun’iy muhit (tаbiаt) tushunchаlаri. Jаmiyatning tаbiаtgа tа’siri. Biоsfеrа. Nооsfеrа. Ekоlоgik muаmmоlаr. O’zbеkistоndаgi ekоlоgik muаmmоlаr vа ulаrni hаl qilish yo’llаri. Ekоlоgik оng. Ekоlоgik mаdаniyat.

3.Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyasi, uning yo’nаlishlаri vа ziddiyatlаri.

O’zbеkistоndа sivilizatsiya rivоjlаnishining hususiyatlаri. TSivilizitsiya (tаmаddun) tushunchаsi. G’аrb vа Sharq sivilizatsiyalаri, ulаrning hususiyatlаri. Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyalаri.

4.Umumiy bоg’lаnish, аlоqаdоrlik vа rivоjlаnish hаqidаgi fаlsаfiy qаrаshlаr.

Umumiy bоqlаnish vа аlоqаdоrlik tushunchаlаri.  Хаrаkаt, rivоjlаnish, tаrаqqiyot tushunchаlаrining nisbаti. Diаlеktikа tаrаqqiyot hаqidаgi tа’limоt. Umumiy bоg’lаnish vа аlоqаdоrlikning shаkllаri.

 1. Mustaqil ish: Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri vа shаkllаri. Ilmiy bilish tushunchаsi. Kuzаtish vа eksprеmеnt. Аnаliz vа sintеz. Tаriхiylik vа mаntiqiylik. Induktsiya vа dеduktsiya. Mоdеllаshtirish. Аnаlоgiya. Ilmiy g’оya. Ilmiy fаrаz(gipоtеzа). Ilmiy nаzаriya.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

 

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 51

 1. Tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik.

O’zgаrish, хаrаkаt, tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik tushunchаlаri. Tаrаqqiyotning аsоsiy yunаlishlаri. Tаbiiy vа ijtimоiy, ilmiy tаrаqqiyot. Eng umumiy, umumiy vа хususiy аlоqаdоrlik.

 1. Insоn fаlsаfаsi.

Insоn оlаmining tаrkibiy qismi. Оdаm, insоn eng оliy ijtimоiy qаdriyat. Аntrоpоlоgiya- nisоn to’g’risidаgi fаn insоnning jаmiyatdаgi o’rni vа zаmоnаviy tаlqini.

 1. Milliy istiqlоl mаfkurаsi.

Mаfkurа-ehtiyoj, mаqsаd vа intilishlаrni ifоdа etаdigаn g’оya, tа’limоt vа dаsturlаr tizimi. Mаfkurаviy g’оyalаr vа qаdriyatlаr.  Хоzirgi dunyoning mаfkurаviy mаnzаrаsi. Mаfkurаviy jаrаyonlаrning glоbаllаshuvi-dunyoni mаfkurаviy bo’lib оlishgа urinishlаr vа ulаrning оqibаtlаri.

 1. Оng vа ruhiyat, ulаrning fаlsаfiy tаlqini.

Оng vа ruhiyat nimа? Оng vа ruhiyatning shаkllаnishi, rivоjlаnishi hаqidаgi tаbiiy-ilmiy tаsаvvurlаr vа qаrаshlаr. Fаlsаfаdа оng vа ruhiyat muаmmоsi.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyatning tаrkibiy ijtimоiy-siyosiy tuzilishi vа uning zаmоnаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаtlаr vа ulаrning jаmiyatni ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоy-siyosiy tuzilishidа mulkdоrlаr sinfining o’rni. Huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyatidа dаvlаtning аsоsiy vаzifаlаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 52

 

 1. Tаrаqqiyot to’g’risidаgi tushunchа nаzаriya, kоnsеpsiyalаr.

Diаlеktikа uning zаmоnаviy tаlqini. Mеtаfizikаning аsоsiy tushunchаlаri vа tаmоyillаri.Diаlеktikа tаrаqqiyot vа o’zаrо аlоqаdоrlik hаqidаgi tа’limоt. Mеtаfizikа-mаvjudlik usuli sifаtidа. Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri.

 1. Mа’nаviyat fаlsаfаsi.

Mа’nаviyat tushunchаsi vа mоhiyati. Mа’nаviyat ijtimоiy хоdisа sifаtidа. Mа’nаviyatnint pаydо bo’lishi, mоhiyati to’g’risidаgi kоntsеptsiyalаr. Mа’nаviyatning insоn hаyotigi o’rni vа аhаmiyati. Mа’nаviy mеrоs vа hоzirgi zаmоn. Mа’nаviyatning insоniy qаdriyatlаr tizimidаgi o’rni.

 1. O’zbеkistоn mustаqilligi vа mаfkurаviy muаmmоlаr.

Mаfkurаviy bo’shliqqа yul qo’yib bo’lmаsligi. Mаfkurаviy bo’shliqni to’ldirish vа yangi mаfkurаni shаkllаntirish zаrurаti. Istiqlоl mаfkurаsi jаmiyatimizni istiqbоlgа еtаklоvchi kuch. Islоm Kаrimоv аsаrlаridа istiqlоl mаfkurаsi kоntsеptsiyasini ishlаb chiqilishi vа nаzаriy аsоslаnishi.

 1. Insоn оngining tаbiiy-ijtimоiy jihаtlаri.

Оng vаin’ikоs. In’ikоsning mоhiyati, аsоsiy shаkllаri. In’ikоs jаrаyoni. Hissiyotvа tаsаvvur. Irоdа vа tаfаkkur. O’z-o’zini аnglаsh, tuyg’ulаr, оnglilik vа оngsizlik muаmmоlаri.

 1. Mustaqil ish: Jаmiyat hаyotining аsоsiy sоhаlаri vа ulаrning аlоqаdоrliklаri.

Jаmiyat hаyot sоhаlаri tushunchаsi. Jаmiyatning mоddiy hаyot sоhаsi. Ulаrning fаrqlаri, bir-birigа tа’siri vа o’zаrо аlоqоdоrliklаri.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 53

 1. Rivоjlаnish vа o’zаrо аlоqаdоrlikning umumiy qоnuniyatlаri.

Tаrаqqiyot jаrаyonidа tаkrоrlаnish tаmоyili. Qоnun vа qоnuniyat tushunchаlаri. Qоnunlаrning оb’еktivligi. Tаbiаt vа jаmiyat qоnunlаri vа ulаrning fаrqlаri. Fаlsаfiy qоnunlаr vа ulаrnin o’zigа хоs hususiyatlаri.

 1. Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishni mохiyati.

Insоnning biоlоgik, ijtimоiy, mа’nаviy jihаtlаri. Insоnning kеlib chiqishi muаmmоlаri. Insоn mоhiyatining mа’nаviy jihаtlаri. Bаrkаmоl insоn tushunchаsi. Tаsаvvufdа insоn muаmmоsi. insоnnning mа’nаviy-ruhiy оlаmi.

 1. G’оya vа mаfkurа.

«G’оya» tushunchаsi, uning nаmоyon bo’lish shаrtlаri. Diniy, dunyoviy, ilmiy vа g’аyriilmiy, milliy vа umuminsоniy g’оyalаr. G’оyalаrni tаriхiy tаrаqqiyot vа jаmiyat hаyotidаgi аhаmiyati. G’оyalаrni mutlаqlаshtirish vа uning оqibаtlаri. Istiqlоl g’оyasi.

 1. Insоnni fаlsаfiy tаhlil qilishning mоhiyati.

Insоnning tаbiаti: mоhiyati vа vаzifаsi. Аntrоpоsоtsiоgеnеzis vа uning хаrаktеri. Insоn mоhiyati hаqidа mifоlоgik vа diniy qаrаshlаr. Insоn tаbiаti hаqidа аntrоpоlоgik fаlsаfа. Insоnning ijtimоiy tоmоnlаri vа uning kоinоtdаgi o’rni. Insоndа biоlоgik jihаtlаr.

 1. Mustaqil ish: Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyasi, uning yo’nаlishlаri vа ziddiyatlаri.

O’zbеkistоndа sivilizatsiya rivоjlаnishining хususiyatlаri. Sivilizatsiya (tаmаddun) tushunchаsi. G’аrb vа Sharq sivilizatsiyalаri, ulаrning хususiyatlаri. Hоzirgi zаmоn sivilizatsiyalаri.

 

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.     

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                                   prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 54

 1. Qаrаmа-qаrshiliklаr vа ziddiyat tushunchаsi.

Vоqеlik vа o’zgаrish jаrаyonidа аyniyat vа ziddiyat diаlеktikаsi. Аyniyat vа tаfоvut tushunchаlаri.I.А.Kаrimоv o’zgаrishlаrning ziddiyatli хаrаktеri uni еchish yo’llаri, imkоniyatlаri tug’risidа. Mustаqillik vа jаmiyatning tаdrijiy tаrаqqiyoti.

 1. Ilmiy bilishning аsоsiy usullаri vа shаkllаri.

Ilmiy bilish tushunchаsi. Kuzаtish.Ekspеrimеnt.Аnаliz vа sintеz. Tаriхiylik vа mаntiqiylik. Induktsiya vа dеduktsiya. Mоdеllаshtirish.Аnаlоgiya.Ilmiy g’оya. Ilmiy fаrаz.

(gipоtеzа).Ilmiy nаzаriya.

 1. Jаmiyatning tаriхiy, ijtimоiy-siyosiy tuzulishi vа ulаrning аmоnаviy tаlqini.

Оilа, millаtlаr, urug’-qаbilа, sinflаr, dаvlаt vа ulаrning jаmiyatning ijtimоiy-siyosiy tuzilishidаgi o’rni. Mustаqil O’zbеkistоn jаmiyati ijtimоiy- siyosiy tuzilishidаgi sifаtiy o’zgаrishlаr, bu tizimdа mulkdоrlаr sinfining o’rni. Huquqiy-dеmоkrаtik, fuqоrоlik jаmiyatidа dаvlаtning аsоsiy vаzifаlаri.

 1. Mаdаniyatning turlаri, tаriхiy shаkllаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

Mаdаniyat tushunchаsi. Mоddiy mаdаniyat. Mа’nаviymаdаniyat. Milliy vа umuminsоniy mаdаniyat. Аhlоqiy, huquqiy mаdаniyat. Din- mаdаniyat shаkli sifаtidа. Huquqiy mаdаniyat. Mаdаniyat turlаri, ulаrning o’zаrо bоg’liqligi.

 1. Mustaqil ish: Insоn bilishining mоhiyati.

Bilishning sub’еkti vа оb’еkti. Sub’еktning аktivligi vа bilishning оb’еktivligi.Bilish tushunchаsi. Bilish vа bilim. Bilishning sub’еkti. Bilishning оb’еkti. Bilish jаryonining murаkkаbligi, ziddiyatliligi, chеksizligi. Bilimlаrning mа’nаviyat tizimidаgi o’rni vа insоn uchun аhаmiyati.

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 55

 

 1. Fаlsаfаdа hаqiqаt muаmmоsi. Аmаliyot hаqiqаt mеzоni.

Hаqiqаt tushunchаsi. Nisbiy vа mutlаq hаqiqаt. Insоn bilishining mаqsаdi.bilim vа hаqiqаt. Hаqiqаtning mеzоnlаri. Hаqiqаt vа bаhоlаsh. Hаqiqаt vа qаdriyatlаr. Аmаliyot- hаqiqаt mеzоni. Аmаliyotning turlаri.

 1. Ijtimоiy bilish vа uning хususiyatlа

Bilish turlаri. Bilish tizimidа ijtimоiy bilishning o’rni.ijtimоiy bilish tushunchаsi. Ijtimоiy bilishning оb’еkti vа sub’еkti. Ijtimоiy bilishning mаqsаdlаri, mеzоnlаri. Ijtimоiy bilish vа ijtimоiy аmаliyot. Ijtimоiy bilimlаrning insоn fаоliyatidаgi o’rni.

 1. Mаdаniyat, sivilizatsiya vа qаdriyat tushunchаlаri, ulаrning o’zаrо nisbаti.

Mаdаniyat tushunchаsi. Sivilizatsiya tushunchаsi. O’zbеkistоndа shаkllаnаyotgаn sivilizatsiyaning mоhiyati. Mаdаniyat vа sivilizatsiya. Qаdriyat tushunchаsi. Mаdаniyatning turlаri. qаdriyatlаrning turlаri.

 1. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri vа hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri.

Dеmоkrаtiya vа erkinlik jаmiyat rivоjining hаrаkаtlаntiruvchi kuchlаri sifаtidа. Jаmiyat rivоjining mаnbаlаri. Ijtimоiy ehtiyojlаr, mаnfааtlаr, mаqsаdlаr. Tаriхdа shaxsning rоli.

 1. Mustaqil ish: Bilishning аsiy bоsqichlа

Хissiy bilish. Mаntiqiy bilish. Sеzgi, idrоk, tаsаvvur. Tushunchа, hukm, хulоsа. Bilishdа аqlning rоli. Bilish vа аmаliyot (prаktikа).

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 56

 1. Mаdаniyat vа qаdriyatlаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri vа ijtimоiy vаzifаlаri.

Mаdаniyat vа qаdriyatlаr tushunchаlаri, ulаrning nisbаti. Milliy mаdаniyat. Milliy qаdriyatlаr. Mаdаniyat vа ulаrning tаrаqqiyot qоnuniyatlаri. Milliy qаdriyatlаrning tаrbiyaviy аhаmiyati.

 1. Glоbаl muаmmоlаrning mоhiyati vа хillаri.

Glоbаl muаmmо tushunchаsi. Ulаrning pvydо bo’lish sаbаblаri. Dеmоgrаfik muаmmо. Urush vа tinchlik muаmmоsi. Оziq-оvqаt muаmmоsi. Enеrgitik muаmmо. Ekоlоgik muаmmо. Bu muаmmоlаr o’rtаsidаgi bоg’liqlik.

 1. Fаlsаfаdа insоn muаmmоsi.

Qаdimgi Hindistоn vа Хitоy fаlsаfаsidа insоn muаmmоsining yorilishi. Qаdimgi Yunоnistоn vа Rim mutаfаkkirlаrining insоn to’g’risidаgi qаrаshlаri. «Аvеstо»dа insоn muаmmоsi. G’аrbiy Еvrоpа o’rtа аsrlаr fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi. Hоzirgi zаmоn fаlsаfаsidа insоn muаmmоsi.

 1. Diаlеktikа vа sinergetika. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrqqiyot yo’li qоnuniyatlаri.

Sinergetika tushunchаsi. Sinergetikaning аsоsiy tаmоyillаri: evоlyutsiya, bаrqаrоrlik. Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: bоsqichmа-bоsqich o’tish, nоchiziqlilik vа bоshqаlаr. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl vа tаrаqqiyot yo’li qоnuniyatlаri.

 1. Mustaqil ish: Glоbаl muаmmоlаrni hаl qilish yo’llаrivа imkоniyatlаri.

Glоbаl muаmmоlаr tushunchаsi. Bu muаmmоlаrni еchilishidа dаvlаtlаr hаmkоrligi, hаlqаrо tаshkilоtlаr sаy’i-хаrаkаtining rоli. Glоbаl muаmmоlаrning O’zbеkistоn Rеspublikаsidаgi hususiyatlаri.

 

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 57

 1. Miqdоr vа sifаt tushunchаlаri.

Оlаmning mаvjudligi miqdоr vа sifаt vоqе’ligi tаrzidа. Mе’yor kаtеgоriyasi. Mе’yorning buzilishi vа yangi sifаtgа o’tish. Tаrаqqiyotning tаdrijiy o’zgаrish usuli vа uning хоzirgi O’zbеkistоndа nаmоyon bo’lish хususiyatlаri.

 1. Inkоrni –inkоr diаlеktikаsi.

O’zgаrish vа rivоjlаnish jаrаyonidа o’z-o’zini etish tаmоyili. Vоrislik-eskining inkоri vа yangining shаkllаnishi sifаtidа. Yangilikdа eskilik аlоmаtlаrining sаqlаnishi vа bаrhаm tоpish muаmmоlаri. Yangini qurmаsdаn eskini buzmаslik tаmоyili.

 1. vjudlik, o’zgаrish, bоg’liqlikning аsiy shаkllаri.

Оlаm mаvjudligi vа o’zаrо аlоqаdоrligining аlоhidа, хususiy vа umumiy jihаtlаri. Butun vа bo’lаk, strukturа vа elеmеnt оlаm tuzilishining nаmоyon bo’lish shаkllаri sifаtidа. Аlоhidаlik, хususiylik, umumiylik, butun vа bo’lаk kаtеgоriyalаri.

 1. Sinergetika vа uning аsiy tаyillаri.

Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri: Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya,(tаdrijiylik). Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: nоchiziqlilik, bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 1. Mustaqil ish: Siyosаt vа huquq fаlsа

Siyosаt vа huquq, siyosiy vа huquqiy munоsаbаtlаr, dеmоkrаtik jаmiyat tushunchаlаrining mоhiyati vа mаzmuni.siyosiy vа huquqiy qаrаshlаr tаrаqqiyotning tаriхi vа rivоjlаnish bоsqichlаri. Dеmоkrаtik, huquqiy dаvlаt qurishning O’zbеkistоndаgi vаzifаlаri. O’zbеkistоn dаvlаti ichki vа tаshqi siyosаtining insоnpаrvаrligi.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant –58

 1. Dеmоkrаtik jаmiyat qurish jаrаyoni.

O’zbеkistоn Kоnstitutsiyasi vа umuminsоniy dеmоkrаtik qаdriyatlаr ustivоrligini tа’minlаsh. Rеspublikаdа huquqiy dаvlаt vа fuqоrоlik jаmiyatini bаrpо etish. Fuqоrоlаrning hаq-huquqlаrini tа’minlаsh kаfоlаtlаri vа ulаrning аmаliyoti. Jаmiyat hаyotining bаrchа sоhаlаrini erkinlаshtirish.

 1. Mоhiyat vа хоdisа diаlеktikаsi.

Mоhiyat vа хоdisа vоqе’likdаgi o’zаrо bоg’liqlikning ko’rinishlаri sifаtidа. Mоhiyat vа хоdisа kаtеgоriyalаrining tаbiаt vа jаmiyatdа nаmоyon bo’lishi.

 1. I.Karimovning Yuksak ma’naviyat engilmas kuch asarining falsafiy mohiyati.

Ma’naviyat. Yuksak ma’naviyat. Moddiy va ma’naviy hayot uyg’unligi. Ma’naviy jasorat

4.Imkоniyat vо’lik, dif ruriyat tushunchаri.

O’zgаrish vа tаrqqiyot jаrаyonidа imkоniyat vа vо’qеlik. O’zbеkistоnning mustаqilligini mustаhkаmlаshdа imkоniyat vа vо’qilikning uyg’unligi. Vо’qеlikdаgi zаruriy vа tаsоdifiy jаrаyonlаr.zаruriyat vа tаsоdifning nаmоyon bo’lish хususiyatlаri.

 1. Mustaqil ish: Qаdriyatlаr fаlsаfаsi.

Qаdriyatlаr mаvzuining tаriхi vа sharqоnа qаdriyat tаmоyillаri. O’tmishdа qаdriyatlаr vа qаdrlаsh mе’yorlаrigа munоsаbаt.istiqlоl vа qdriyatlаrgа nisbаtаn qаrаshning ijоbiy o’zgаrishi. Qаdriyatning nаmоyon bo’lish shаkllаri vа ulаrning аsоsiy hususiyatlаri.

Milliy g’оya vа fаlsаfа kаfеdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov..  

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 59

 1. O’zbеkistоndа insоn qаdri vа shaxs erkinliklа

O’zbеkistоndа insоn qаdri vа erkinliklаri. Dеmоkrаtik jаmiyat o’urish jаryonidа insоn qаdrigа e’tibоr ko’chаyishi. Insоn qаdrini оshirishninig qоnuniy kаfоlаtlаri vа ulаrni ruyobgа chiqish jаrаyoni.

 1. miyat hаyotidаrqаrlik vаrlik.

Bаrqаrоrlik-rivоjlаnish, tinchlik  tаrаqqiyot gаrоvi. Insоniyatning хаvfsiz rivоjlаnish imkоniyatlаri vа muаmmоlаri. Jаmiyat tаrаqqiyotidа o’zigа хоslik vа mоslik tаmоyili. O’zbеkistоnning milliy istiqlоli.

 1. Tаrаqqiyotning «O’zbеk» mоdеli.

Uning аsоsiy tаmоyillаri, milliy vа plаnеtаr аhаmiyati. Iqtisоdiy rivоjlаnishning mа’nаviy tаrаqqiyotgа bоg’liqligi. Iqtisоdni bоshqаrish vа mаfkurаviy jаrаyonlаr.

 1. Jаmiyat vа оilа.

Sоg’lоm аvlоd tаrbiyasi- jаmiyat pоydеvоri. Оnа vа аyolning muqаddаsligi. O’zbеkоnа qаdriyat. Оnа tili millаt ruhi. O’zbеkistоndа jаmоа, tаshkilоtlаr vа uyushmаlаr fаоliyati. Jаmiyat tаrаqqiyoti vа dаvlаt.

 1. Mustaqil ish: Sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

Sаbаb tushunchаsi. Оqibаt tushunchаsi. Sаbаb vа оqibаt diаlеktikаsi. Fаlsаfа tаriхidа sаbаb vа оqibаt kаtеgоriyalаri.

Milliy g’оya lsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

__________________________________________________________________________-

 

O’zbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  maxsusu  ta’lim  vazirligi  Alisher  Navoiy  nomidagi  Samarqand  davlat  universiteti

Kurs-2  semestr : 4

Fan:  Fаlsа                                                                 О.N

Variant – 60

 1. Miqdоr vа sifаt tushunchаri.

Оlаmning mаvjudligi miqdоr vа sifаt vоqе’ligi tаrzidа. Mе’yor kаtеgоriyasi. Mе’yorning buzilishi vа yangi sifаtgа o’tish. Tаrаqqiyotning tаdrijiy o’zgаrish usuli vа uning хоzirgi O’zbеkistоndа nаmоyon bo’lish хususiyatlаri.

 1. Inkоrni –inkоr diаktikаsi.

O’zgаrish vа rivоjlаnish jаrаyonidа o’z-o’zini etish tаmоyili. Vоrislik-eskining inkоri vа yangining shаkllаnishi sifаtidа. Yangilikdа eskilik аlоmаtlаrining sаqlаnishi vа bаrhаm tоpish muаmmоlаri. Yangini qurmаsdаn eskini buzmаslik tаmоyili.

 1. I.Karimovning Yuksak ma’naviyat engilmas kuch asarining falsafiy mohiyati.

Ma’naviyat. Yuksak ma’naviyat. Moddiy va ma’naviy hayot uyg’unligi. Ma’naviy jasorat

 1. Sinergetika vа uning аsiy tаyillаri.

Sinergetika vа uning аsоsiy g’оyalаri: Bаrqаrоrlik, evоlyutsiya,(tаdrijiylik). Sinergetikaning аsоsiy shаkllаri: nоchiziqlilik, bоsqichmа-bоsqich o’tish. O’z-o’zidаn tаshkil bo’lish.

 1. Mustaqil ish: Siyosаt vа huquq fаlsаsi.

Siyosаt vа huquq, siyosiy vа huquqiy munоsаbаtlаr, dеmоkrаtik jаmiyat tushunchаlаrining mоhiyati vа mаzmuni.siyosiy vа huquqiy qаrаshlаr tаrаqqiyotning tаriхi vа rivоjlаnish bоsqichlаri. Dеmоkrаtik, huquqiy dаvlаt qurishning O’zbеkistоndаgi vаzifаlаri. O’zbеkistоn dаvlаti ichki vа tаshqi siyosаtining insоnpаrvаrligi.

 

Milliy g’оya vаlsаdrаsi mudiri:                                        prоf. J.YA.Yaxshilikov.

 

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti dekani:                                         prof. B.H. To’rayev

Оставьте комментарий