Vitamin «B12″(Sianokabolamin)

Vitamin «B12″(Sianokabolamin) Biologik aktiv formalari: • oksokobalamin • sianokobalamin Tashqi Kastl faktori xisoblanadi, ichaklarda so‘rilishi uchun ichki Kastl faktori (glikoproteid) kerak. Asosiy vazifalari: 1. Metionin sintezida; 2. DNK va RNK metillanishida; 3. Nuklein kislotalar sintezida; 4. Nerv tolalari va eritrotsitlarni shakllanishida ishtirok etadi. Gipo/avitaminoz vitamin «V12» MKB-10: Ye53 Asosiy sabablari: 1. Ichki Kastl faktori yetishmasligi […]

Vitamin «B12″(Sianokabolamin) Читать дальше »