6 diniy kalima

1. Kalimai toyyiba La ilaha illallohu Muhammadur rosululloh. To‘g‘ri so‘z: Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh) yo‘qdir! Muhammad Allohning rasulidir!  2. Kalimai shahodat Ashhadu alla ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu va rosuluh. Iqrorlik so‘zi: Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh)ning yo‘qligiga va Muhammad Allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman.  3. Kalimai tavhid Ashhadu alla ilaha illallohu vahdahu la sharika …

6 diniy kalima Читать далее »