Chaqaloqlarda kindik churrasi

Chaqaloqlarda kindik churrasi.

Chaqaloqlarda kindik churrasi. Kindik churrasi – qorin old devori mushaklari paylarining rivojlanishi va o‘zaro bitishidagi buzilishlari tufayli bitmay qolgan kindik halqasidan charvi yoki ichakning teri ostiga chiqishidir. Kindik halqasi, ya’ni churra darvozasi turli o‘lchamlarda bo‘ladi. Ayrim bolalarda u jimjiloq yoki ko‘rsatkich barmoqlarning diametriga teng kelsa, boshqalarda esa 3-4 sm tashkil qiladi va tegishli tarzda turli …

Chaqaloqlarda kindik churrasi. Читать далее »

Chaqaloqlarda kindik churrasi

Organizmning turli anatomik boʼshliqlarini hosil qiluvchi devorlaridagi mavjud boʼlgan tabiiy tirqishlar yoki yumshoq toʼqimalarning nimjonligi tufayli ular tonusini keskin pasaygan joylari orqali ayrim aʼzolarning tashqariga, yaʼni teri ostiga yoki yondosh anatomik boʼshliqqa boʼrtib chiqishi churra hisoblanadi. Insonlarda ichki va tashqi churralar tafovut qilinadi. Chaqaloqlarda kindik, chov, chov-yorgʼoq churralari koʼp kuzatiladi, ayni paytda, bosh va orqa …

Chaqaloqlarda kindik churrasi Читать далее »