Grippga qarshi vaksinalar

💊Grippga qarshi vaksinalar 💉GRIPPOL(ROSSIYA) 💉INFLYUVAK(NIDERLANDIYA) 💉VAKSIGRIPP(FRANSIYA) 💉FLYUARIKS(BELGIYA) 💉BEGRIVAK(GERMANIYA) 💉AGRIPPAL S1(GERMANIYA)