Atom tuzilishi. Atom tuzilishi haqidagi nazariyalar

Atom tuzilishi. Atom tuzilishi xaqidagi nazariyalar. D.I.Mendeleyev elementlar davriy qonuni. Davriy qonunning zamonaviy tarifi. Reja: 1. Atom tuzilishi. Atomning tarkibiy qismi (yadro, protonlar, neytronlar). 2. Atom orbitallar. Elektronlarning energiyalarini kvant sonlari bilan xarakterlash. 3. Ko‘p elektronli atomlarda elektronlarning orbitallar bo‘ylab taqsimlanishi. Pauli prinsipi. Xund qoidasi. 4. Energetik poQonachalarda bo‘lishi mumkin bo‘lgan elektronlarning maksimal soni. 5. […]

Atom tuzilishi. Atom tuzilishi haqidagi nazariyalar Читать дальше »