Biologiya fanidan 9-sinflar uchun Imtihon javoblari to’plami

Biologiya fanidan 9-sinflar uchun Imtihon javoblari to’plami 2020-2021-o’quv yili uchun 1-biletbiologiya 1)Biologiyaningilmiy-tadqiqotusullarigakuzatish,taqqoslash,tarixiy,eksprementalusullarkiradi. Kuzatishusuliengdastlabkiusullardanbo’lib,buusulyordamidatirikorganizmlarningmiqdorva sifatko’rsatkichlarinitariflash mumkin.Kuzatish usulibugungikunda ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan. Taqqoslash usuli.Bu usulda olingan malumotlarbn hujayra nazariyasi,bioge netik va irsiy o’zgaruvchanlikninggomologikqatorlariqonunikashfetilgan. TarixiyusulCh.Darvinnomibnbog’liq.Buusulbiologiyadachuqursifatiyo’zgarishlarningvujudga kelishigasababbo’lganomillarnio’rganadi.Mazkurusul.yordamidaorganikdunyoningevolitsion talimotiyaratildi. Ekspremental.O’rtaasrlardaAbuAliibnSinoboshlaganbo’lsa,fizikavakimyofanlariravnaqi tufaylikengqo’llanila.boshladi. 2)Ribonukleinkislata-RNK.RNKyadro,sitoplazma,mitoxondriya,plastidavaribosomalartarkibida uchraydi.Nukleinkislotalar2 xilbo’ladiDNK-dezoksiribonukleinkislotavaRNK-ribo nuklein kislota.Nuklein kislotalarning biologik ahamiyatinihoyatta katta.Ularhujayra oqsillarining sintezlanisida,irsiyaxborotlarningnasldannaslgao’tishinitaminlaydi. 3)AA-yumoloq aa-noksimon BB-qizil bb-sariq AaBbxAaBb Bunda9:3:3:1nisbatbo’ladi _________________________________________________ 2-bilet […]

Biologiya fanidan 9-sinflar uchun Imtihon javoblari to’plami Читать дальше »