Ona tili fanidan dars ishlanma

DO`STLARGA ULASHING:

Ona tili fanidan dars ishlanma
            Mavzu:“OTLARNI ANIQLASH”
Darsning mavzusi: Otlarni aniqlash
Darsning maqsadi:
a) ta’limiy: o‟quvchilarga ot so‟z turkuni, uning so‟roqlari,
gapdagi vazifasi haqida tushuncha berish;
b) tarbiyaviy: ota-ona va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash;
c) rivojlantiruvchi: chiroyli yozish malakasini rivojlantirish
rivojlantirish
Darsning borishi:
I.Tashkiliy qism. O‟quvchilar bilan salomlashish.
Navbatchi o„quvchining axboroti tinglanadi, o„quvchihiming
darsga tayyorgarligi aniqlanadi. Kun fasl, oy haqida so‟raladi.
O‟quvchilarning siyosiy bilimlarini aniqlash. Vatan haqida
she‟rlar so‟rash.
II. O’tilgan mavzuni mustahkamlash. O„quvchilardan uyga
berilgan vazifa so’raladi, o„quvchilar bilan og„zaki savol-javob
o‟tkaziladi va “Kimning raketasi tezroq parvoz qiladi?”
ta‟limiy o‟yini o‟tkaziladi. Uyga vazifa so‟raladi.
Husnixat daqiqasi
B B B B B B B B B B B
b b b b b b b b b b b b
Bola aziz, odobi undan aziz.
III. Yangi mavzuning bayoni.
Otlar so‟roqlar yordamida aniqlanadi
1. Kim? O‟ quvchi, tikuvchi
2. Nima? Qalam, olma
3. Qayer? Maktab, Farg ‟ona
205-mashq. O„qing. Otlarni aniqlang. Avval ki m ?, keyin
n ima ? so„rog„iga javob bo‟lgan otlarni ko’chiring.
Ra‟no deydi: – Yurtni yashnatgan ko’klam,
Yoz, kuzimiz qanday chiroyli, ko’rkam.
Asom deydi: – Quyosh, oy-u yulduzlar!
Nizom deydi: – Kecha bilan kunduzlar!
Olim deydi: – Odam, jonivor, daraxtlar!
Dono deydi: – Daryo, dengiz, qir, tog„lar!
Omon deydi: – Yerdan chiqar gaz, konlar!
Zamon deydi: – Osmon, dengiz, o„rmonlar!
She‟rni ifodali o‟qitaman. Avval ki m ?, keyin n ima ?
so„rog„iga javob bo‟lgan otlarni topadilar. Guruhlardan
o‟quvchilar doskada mashqni yozadilar, qolgan o‟quvchilar
daftarlariga ko‟chiradilar.
Kim? Ra‟no, Asom, Nizom, Olim, odam, Dono, Omon,
Zamon, Shodmon, Bog‟bon, dehqon, amaki, Shavkat, ishchi,
aka.
Nima? Yoz, quyosh, oy, jonivor, daryo, dengiz, qir, qiz, osmon.
Dam olish daqiqasi o‟tkaziladi.
Bunda o‟quvchilar o‟rinlaridan turib oladilar. Multimediali
ilovadan qo‟shiq qo‟yib beriladi. O‟quvchilar ham birgalikda
aytib harakatlarini qiladilar.
Baliq bo‟lib suzamiz,
Shamol bo‟lib uchamiz.
Biz bilag‟on bolalar
Qushdek parvoz etamiz.
IV.Yangi mavzuni mustahkamlash.
Mashqni o‟quvchilar o‟qiydilar va tushintiriladi.
O‟quvchilarning qo‟llariga mashqdagi so‟zlar tarqatmalarda
beriladi.
1-guruh shaxslar, 2-guruh narsalar, 3-guruh tabiat xodisalari
nomlarini bildirgan otlarni aniqlab o‟zlari mustaqil daftarlariga
yozadilar.
Shaxslar kim? O‟quvchi, suvchi, dehqon
Narsalar nima? Ko‟mir, soat, rasm
Tabiat xodisalari nima? Kamalak, chaqmoq, yomg‟ir, tuman,
shamol, qirov, shabnam
Savollar:
Kitob so‟zi nimani bildiradi
Shifokor so‟zi kimni bildiradi
Toshkent so‟roq bering?
Ot deb nimaga aytiladi.
Yomg‟ir so‟zi nimani bildiradi.
Darsni faol o‟quvchilarini baholab darsni yakunlash.
Uyga vazifa berish: 207-mashq.
Kim? Sanjar, Alisher
Nima? Qorqunoq, chumchuq, chittak, musicha, xoda

Оставьте комментарий