Pedagog xodimlar uchun namunaviy attestatsiya savollari. 2-variant

DO`STLARGA ULASHING:

1. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim to`g`risida»gi Qonun qachon qabul qilingan?

1997-yil 29-avgust

2. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlaridan qaysi biri kadrlarga bo`lgan talabni belgilovchi asosiy buyurtmachi hisoblanadi?

ishlab chiqarish

3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qachon qabul qilindi?

1992-yil 8-dekabrda

4. O`zbekiston Respublikasining «Davlat tili to`g`risida»gi Qonuni qachon qabul qilindi?

1989-yil 21-oktyabrda

5. Hadis hikmatlarida yoshlar tarbiyasi mavqeyi qanday?

yoshlar tarbiyasiga juda katta e`tibor berilgan

6. Nima uchun maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi o`yin asosida tashkillashtirilganligi ma`qul?

O`yin-maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati hisoblanadi

7. A.Avloniy fikricha, axloq nima?

Ahloqiy kategoriyalardan biri bo`lib, insonlarni yaxshilikka chaqiradi, yomonlikdan qaytadi

8. Quyidagi tarif to`g`ri belgilangan qatorni toping: «Pedagogika — inson faoliyati sifatida maqsad sari qilingan harakat, xohish istagi va ehtiyojlaridan kelib chiqqan fan»

Umumpedagogik

9. Abu Nosr Farobiy ta`limning milliy xarakteri nimaga bog`liq deb etirof etadi?

Millatga xos belgilarga

10. Jahon tarixiy pedagogik jarayoni va uning hozirgi bosqichi qanday masalalarni har tomonlama o`rganishni taqozo etadi?

Global masalalarni

11. Pedagogikaning fan sifatdagi vazifasi nima?

O`rganadi

12. Pedagogika atamasi qanday ma`noni bildiradi?

Yunoncha «paydogogos» so`zidan kelib chiqib, «bola yetaklash» ma`nosini bildiradi.

13. Ta`lim nima?

Maxsus tayyorlangan kishilar rahbarligida o`tkaziladigan, o`quvchilarni bilim, ko`nikma va malakalar bilan qurollantiradigan, bilim qobiliyatlarini ustiradigan, dunyoqarashni tarkib toptiradigan jarayon.

14. Tarbiya nima?

Tarbiyachi xohlagan sifatlarni tarbiyalovchi ongiga singdirish uchun ular ruhiyatiga maqsadli ta`sir etish jarayoni.

15. Asosiy pedagogik tushunchalar?

rivojlanish, ma`lumot, ta`lim, tarbiya

* 16. Shaxsni shakllantirish degani nima?

Atrof-muhit nasliy belgilar tarbiya ta`sirida shaxsning rivojlanish natijalariga aytiladi.

17. Sensor tarbiya nima?

Hissiy bilish usullarini shakllantirishga va sezgi hamda idrok etishni takomillashtirishga qaratilgan pedagogik ta`sir ko`rsatish sistemasi

18. Gudaklik va yasli davri to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping?

1 yoshdan 3 yoshgacha

19. Qanday kishilar pedagogik faoliyat bilan shug`ullanishga haqli?

Maxsus tayyorgarlikning nazariyasi, mazmuni va uslublarini egallagan, pedagogik ma`lumotli, g`oyaviy, ilmiy tayyorgarlik olgan kishilar

20. Didaktika nimani bildiradi?

Didaktika ta`lim-nazariyasini anglatadi.

21. Ta`lim jarayoning metodologik asosi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

bilish nazariyasi

22. Ta`lim mazmunini belgilashda qanday ehtiyojlar hisobga olinadi?

ta`lim mazmuni uning maqsadidan kelib chiqadi.

23. Ta`lim mazmunini o`zida aks ettiruvchi hujjatlar qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

O`quv rejasi, dasturi, darslik

24. Milliy pedagogikaning vazifasi nima?

Respublikamizda yashovchi turli millat va elatlarning orzu-istaklariga monand ta`lim-tarbiyaning ham nazariy ham amaliy muammolarini milliy qadriyatlar asosida to`g`ri hal etib berish

25. Davlat gimni yunoncha «hummos»- madhiya so`zidan olingan bo`lib, quyidagi ma`noni bildiradi?

«Yuqori pardali tovush bilan aytiladigan ashula».

26. Bola rivojlanishiga doir o`zgarishlarni, yosh davrlariga xos xususiyatlarni bilish va hisobga olish nima uchun kerak.

Bolalarning rivojlanib borayotganligini aniqlash uchun.

27. Qaysi yosh maktabgacha tarbiya yoshi hisoblanadi?

1 yoshdan 7 yoshgacha

28. Necha yoshdagi bolalar o`smirlar hisoblanadi?

12 yoshdan 15-16 yoshgacha

29. Qaysi davrda tasavvur va tafakkur doirasi deyarli nihoyasiga yetgan va ijtimoiy hayotning biror sohasiga yo`naltirilgan bo`ladi?

o`spirinlikda

30. O`spirinlik faoliyatining asosiy turi nima bo`ladi?

o`qish va mehnat

31. «Tarbiyachi tashkil etishni, ish yuritishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo`lishni bilishi lozim, u o`zini shunday tutishi kerakki, uning har bir xarakati tarbiyalasin» ushbu jumla kimga tegishli?

A.S.Makarenko

32. Ibtidoiy jamoa davrlarida tarbiyaning yuzaga kelishiga sabab bo`lgan shart-sharoitlar nimalardan iborat edi?

Ibtidoiy kishilarning mehnat faoliyati va bunda tarkib topgan ijtimoiy munosabatlar

33. O`qituvchi quyidagilarga qaysi usulni qo`llaganda amal qilishi kerak? 1-tayyorlab kelingan savollar hammaga taalluqli bo`lib, o`rtaga tashlanishi; 2-bir o`quvchi javobga chaqirilishi; 3-javob berayotgan o`quvchini boshqalar tenglab, to`ldirib, tuzatib, oydinlashtirib borishi; 4-javoblarni o`qituvchi izohlashi va baholashi.

Suhbat usulida

34. Bolalarning sog`lom o`sishi bilan ularni aqliy, jismoniy mehnatga, Vatan mudofaasiga tayyorlash qaysi tarbiyaning maqsadi bo`lib hisoblanadi?

Jismoniy

35. Huquqiy tarbiyaga doir eng yirik asar «Al-Hidoyat» kimning qalamiga mansub?

Al-Marg`inoniy

* 36. Tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik kabi qobiliyatlar qaysi tarbiyada kamol topadi?

Iqtisodiy

37. Qaysi tarbiya bolalarni tabiat va jamiyatda go`zalliklarni ideal nuqtai nazardan idrok etishga o`rgatadi?

estetik

38. Ta`limda bilim, ko`nikma, malakalarni puxta va mustahqam o`zlashtirish qoidasi nima?

Bu qoida didaktik talab va normalarni tizimli, ongli, o`zlashtirilgan ilmiy bilimlarni turmush bilan boglab faoliyatda qo`llay olish malakalariga ega bo`lishni nazarda tutadi

39. «Avesto»da bolalarni o`qitish va tarbiyalash qoidalari qay tartibda tavsiya etilgan?

Diniy va ahloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o`qish va yozishni o`rgatish

40. «Har kim bilim olish huquqiga ega» degan ibora Konstitutsiyaning nechanchi bob va moddasida yozilgan?

IX bob, 41 modda.

41. Huquqiy tarbiyaga oid eng yirik asar «Al-hidoya» kimning qalamiga mansub?

Al-Marg`inoniy

* 42. Konstitutsiyamizning 41-moddasida nima haqida so`z boradi?

Ilm olish huquqi haqida.

43. Mustaqil O`zbekistonni rivojlantirishning manaviy-axloqiy negizlari Prezident I.A.Karimovning qaysi asarida o`z aksini topgan?

Tarixiy xotirasiz kelajak yoq

44. O`zbekiston tarixini to`g`ri va asosli o`rganish masalasiga Prezidentimiz I.A.Karimovning qaysi asarida alohida e`tibor qaratilgan?

«Tarixiy xotirasiz kelajak yoq»

45. Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik deganda nimani tushunasiz?

Xalqimizning adolat, tenglik, ahil qo`shnichilik, insonparvarlik ko`rtaklarini avaylab kelishi

46. Insonning o`z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi nimalarda ko`rinadi?

Insonning o`zi va oilasining baxt-saodati yulida mehnat qilishga shaxsan tayyor ekanligida

47. O`zbekiston fuqarosining vatanparvarligi nimalarda namoyon bo`ladi?

O`z yeri, tabiati, o`lka tarixi, madaniyati, ananalari bilan faxrlanishi, ularni himoya qilishida

48. O`z-o`zini taribiyalash elementlari qaysi qatorda tug`ri ko`rsatilgan?

O`z shaxsini, fazilatlarini, tahlil qilishga hatti harakatlari haqida uylashga o`rgatadi

49. Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasi to`g`risida nima degan?

Bola ona qornidaligidayoq tarbiyani boshlash lozim.

50. Yusuf xos Xojib tarbiya to`g`risida qanday asarlar yozgan?

«Qutadg`u bilig»

51. «Qutadg`u bilig» asarining g`oyasi nimadan iborat?

Ta`lim-tarbiyadan

52. «Tarbiyachilarning o`ziga zamonaviy ta`lim berish ularning ma`lumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bo`lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz” Prezidentimiz I.A. Karimovning ushbu fikrlari qaysi asarda o`z aksini topgan?

«Barkamol avlod O`zbekiston taraqqiyotining poydevori”.

* 53. «Kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo`lgan shaxslar pedagogika bilan shug`ullunish huquqiga ega” ekanligi Ta`lim to`g`risidagi qonunning qaysi moddasiga tegishli ma`lumot?

5-moddasida

* 54. Maktab o`qituvchilarining faoliyati nimaga qaratilgan?

Inson shaklini shakllantirishga qaratilgan.

55. Pedagogik muloqatni boshkarishning qaysi uslubida o`quvchilar tashabbusiga keng yo`l qo`yilmaydi?

Avtoritar uslub

56. Pedagogik mahorat deganda nimani tushunasiz?

O`quvchi shaxsiga tarbiyasiga mohirlik bilan yondoshadigan, fahm-farosat va bilimlarning chinakam ilmiyligi, donolik va ijodiy dadillik, ilmiy tahlil, xayol va fantaziyaga xos bo`lgan qobiliyat

57. Ritorika lotin tilidan olingan bo`lib qanday ma`noni bildiradi?

Chiroyli nutq so`zlash san`ati

58. O`quvchilarda tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iktisodiy hisob-kitoblar va shular xakida fikrlay olish kabi qobiliyatlar qaysi tarbiyada kamol topadi?

Iqtisodiy

59. Bolalar qaysi tarbiya yordamida tabiat va jamiyatda go`zalliklarni ideal nuktai nazardan idrok etishga o`rganadilar?

Estetik

60. Jamoa faoliyatiga aralashmaslikka harakat qiladigan boshqarish uslubini toping?

Liberal uslubda

61. Ibtidoiy jamiyatda tarbiyaning xususiyati?

Tarbiya ishi hammaning ishi bo`lgan

62. Ta`lim sohasidagi xizmatlarning iste`molchisini ayting?

Shaxs

63. O`qituvchining kommunikativ qobiliyati nima?

To`g`ri muomila qila olish qobiliyati

64. Pedagogik mulokatni boshkarishning kaysi uslubida o`quvchilar tashabbusiga keng yul qo`yilmaydi?

Avtoritar uslub

65. O`z kasbini sevgan,irodali,qiyinchiliklarga bardosh beradigan, o`quvchilar bilan ishlash qobiliyatini mukammal egallagan o`qituvchi qanday toifaga kiradi?

Fidoyi o`qituvchi

66. Tarbiyada inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish nimani bildiradi?

Tarbiyani insonparvarlashtirishni

67. Pedagogik mulokotni boshkarishning qaysi uslubida o`qituvchi jamoa faoliyatiga aralashmaslikka harakat qiladi?

Liberal uslubda

68. Quyidagi javoblardan qaysi birida pedagogika faniga to`ѓri tarif berilgan?

Ta`lim — tarbiyaning nazariy va amaliy asoslari hamda yosh avlodni o`qitish, ma`lumotli qilishning mohiyati va qonuniyatlari haqida bahs yuritadigan fan

69. Iste`dod deb nimaga aytiladi. Qaysi qatorda to`g`ri javob keltirilgan?

Qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak bosqichiga

70. Fanning tegishli sohalariga oid qobiliyatlar qaysi qobiliyat?

Bilish qobiliyati

71. Muloqat orqali ta`sir etish usuli qaysi qobiliyatga mansub?

Kommunikativ qobiliyatiga

72. Bilimlarni tekshirishning nechta turi mavjud?

3 ta

73. Insonning o`z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi nimalarda ko`rinadi?

Insonning o`zi va oilasining baxt-saodati yulida mehnat qilishga shaxsan tayyor ekanligida.

* 74. Tarbiyachi tortinchok bolalarni mashg`ulotga qanday jalb eta olishi kerak?

chora-tadbirlar o`ylab topishi kerak

75. Pedagogik texnologiyalar tasnifiga kura to`g`ri belgilangan qatorni ko`rsating: umum pedagogik texnologiya, xususiy predmetli, loqal pedagogik texnologiya «Ilg`or pedagogik texnologiyalar va tajribalarni aniqlash hamda ommalashtirish chora tadbirlari to`g`risida» gi qaror qachon qabul qilingan?

O`zbekiston xalq ta`limi vazirligi hayat majlisining 1998-yil 19-dekabrdagi qarorida

* 76. Davlat ta`lim standartining bosh talabi nimadan iborat?

ijodiy tafakkur sohibini yetishtirishdan iborat

77. Yangi pedagogik texnologiyalarning asosi nima bo`lib hisoblanadi?

Davlat ta`lim standartlari bo`lib hisoblanadi

78. O`quvchilarga bevosita emotsional irodaviy ta`sir ko`rsatish qaysi qobiliyatga mansub?

Obro` orttira olish qobiliyati.

79. Pedagogik muloqatni boshqarishning qaysi uslubida o`qituvchi faollik ko`rsatmaydi, sifat kam bo`ladi?

Liberal uslub

80. Bolalarning sog`lom o’sishi bilan ularni aqliy, jismoniy mehnatga, Vatan mudofaasiga qaysi tarbiyaning maqsadi bo`lib hisoblanadi?

Jismoniy tayyorlash

81. Insoning o`tkir aqli, sof mulohazasi, toza kungili, olijanobliligi, mardligini ko`rsatuvchi omil qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?

Rostgo`ylik

82. Turkiy xalqlarining hayot tarzlari, ta`lim-tarbiyaga oid ma`lumotlar kimning qaysi asari, yodgorliklari orqali bizgacha yetib kelgan?

M.Qoshg`ariy «Devonu lug`at-it turk”

83. Inson fazilatlarini oshiruvchi xislatlar qaysi javobda ko`rsatilgan?

To`g`rilik, muloyimlilik, shavqat

84. Demokratiya so`zining ma`nosi nima?

Xalq hokimiyati

85. Bilimni buyuk qil, o`quvni ulug`. Shu ikkov ulug`lar kishini to`liq. Qo`yidagi hikmat nima haqida yozilgan?

Bilim

86. Iymon deymizmi, vijdon diymizmi, Har kimning ko`ksida xudosi bo`lsin Ushbu jumlaning muallifi kim?

T.Sodiqova

87. Tafakko`r so`zining ma`nosi nima?

O`ylash, muhokama, mushohada, fikr yuritish

88. Aql tarozisida o`lchanmagan har qanday bilim chin bo`la olmaydi, demak u haqiqiy bilim emas. Bu fikr kimga tegishli?

Abu Ali Ibn Sino

89. Ilm va madaniyat nuri nima?

Ma`rifat

90. Har kishi olmasa hayotdan ta`lim, unga o`rgatolmas hech bir muallim.

Xondamir

91. Ilm insonlarning madori, hayoti, raxbari, najotidur degan g`oya muallifi kim?

Abdulla Avloniy

92. Dunyodagi o`xshashi yoq noyob, beqiyos, hech tugamas narsa nima?

Ona mehri

93. Musulmonlar ilk bor madaniyatni ta`lim-tarbiyani qayerdan olgan?

Madinadan

94. O`quv o`rganish uchun eng qulay vaqt yoshlik davri. Yerta tong va qosh qoraygan payt. Ushbu satrlar muallifi kim?

Zarnudjni

95. G.Spenser marifatning maqsadi…… nima degan?

Xarakterni tarbiyalashdan iboratdir

96. Alisher Navoiyning aytishicha «Odamdagi eng ulug` fazilatlarning biri yaxshilik qilmoq va go`zal xulqdir, ikkinchisi rostgo`ylik, uchinchisi…………. mana shu uch fazilat birlashsa u komil inson bo`lib yetishadi” uchinchisi nima?

Hayo

97. Senkvein qanday ma`noni bildiradi?

fransuz tilida «besh qatorli sher” ma`nosini bildiradi

98. Avestoda yaxshilik va yomonlik siymosini nima deb atagan?

Axuramazda, Axramaniyu

99. Abu Ali ibn Sinoning oila tarbiyasi to`g`risidagi fikrlari qaysi asarida o`z aksini topgan?

«Tadbiri ma`nozil»

* 100. Aqliy kamoloat nima?

Bu yoshning o`sib, tajribaning boyib borishi munosabati bilan tarbiya ishlar ta`sirida bolaning aqliy faoliyatida ro`y beradigan miqdor va sifat o`zgarishlarning majmuasidir

101. Tug`ilgan bola qanday nomlanadi?

Go`dak

102. Bolalar bog`chasini o`rab turgan go`zallik muhiti bolalarning har tomonlama kamol topishiga, didli tarbiyalanishiga ta`sir etadigan tarbiya turini ko`rsating?

Estetik tarbiya

103. Korreksion pedagogika (defektologiya)ning qaysi sohasi nutq buzilishlarini o`rganish, oldini olish va tuzatish bilan shuѓullanadi?

Logopediya

. 104. Motiv nima?

Kishini biror ish-harakatni bajarishga undovchi da`vat, turtki

105. I.A.Karimov O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida so`zlagan nutqida asosiy urg`uni tarbiyaning qaysi jihatlariga qaratgan?

Buyuk ma`naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish to`g`risida to`xtalib o`tgan

* 106. I.A.Karimovning o`tmish tariximiz va merosimiz ahamiyatini yorituvchi asari qanday nomladi?

«Tarixiy xotirasiz kelajak yoq»

107. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting?

Ta`lim, tarbiya, ma`lumot, rivojlanish

108. Ta`limni texnologiyalashtirishda axborot texnologiyalarning o`rni qanday? Boshqarish imkoniyati tug`iladi va u o`qituvchining yaqin ko`makdoshiga aylandi hamda uning funksiyalarini qisman o`z zimmasiga oladi. Didaktikaning asosiy kategoriyalarini ayting?

Bilim, malaka , ko`nikma,ta`lim, ta`lim jarayoni, metod;

109. Didaktika nima?

Ta`lim mazmuni, metodlari va tashkiliy shakllarini ilmiy asoslab beruvchi pedagogikaning sohasi;

110. Tarbiya jarayonining xususiyatlarini ayting?

Aniq maqsadga yonaltirilgan, ko`p qirrali, uzoq muddatli, yaxlit tizimli, ikki tomonlama aloqa, qarama-qarshiliklardan iborat jarayon.

111. Ta`lim oluvchilarni fan asoslariga oid bilimlar tizimi bilan qurollantirish ijtimoiy tarbiyaning qaysi yo`nalishi asosida amalga oshiriladi?

Aqliy tarbiya

112. Mazkur g’oya qanday tushuncha mohiyatini yoritadi: «… shaxsni tarbiyalash, unga muayyan yonalishlarda chuqur, puxta ilmiy bilimlarni berishga yonaltirilgan pedagogik jarayonning ichki mohiyati, aloqa va qonuniyatlarini maxsus tekshirish va bilish usullari bo`lib, ular asosida muammoni ijobiy hal etishga yordam beruvchi tamoyillari, obekti va subektiv omillari aniqlanadi»?

Pedagogik ilmiy-tadqiqot metodlarining;

113. O`zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ga asosan o`quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ularning jadal intellektual rivojlanishini, chuqurlashtirilgan, ixtisoslashtirilgan holda o`qitishni ta`minlaydigan, ularga o`rta maxsus ta`lim beradigan yangi tipdagi ta`lim muassasasini ko`rsating?

Akademik litsey

114. Maktabdan tashqari ta`lim funksiyasini ayting?

madaniy-yestetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yo`nalishlarda bolalar hamda o`smirlarning ta`limga bo`lgan, yakka tartibdagi, ortib boruvchi talab-yehtiyojlarini qondirish, ularning bo`sh vaqti va dam olishini tashkil etish;

115. O`zbekiston Respublikasining «Maktabgacha tarbiya muassasalari haqidagi Nizom»i nechanchi yilda qabul qilingan?

1992-yil

116. Maktabgacha tarbiya muassasalarining pedagogik vazifalari nimalardan iborat?

Tarbiyachilar mashg`ulot rejalarini, mashg`ulot sifat darajasini nazoratga olishi.

117. Shoirga dedilar sen baxtli inson Xalqingiz ardoqlar hamma taniydi Shoir javob qildi menda bor armon, Muallim desalar meni qaniydi. Ushbu she`r kimning qalamiga mansub?

Abdulla Oripov

118. «Tizim» so`zi qanday ma`noni bildiradi?

Qismlardan tuzilgan, birikkan yaxlit narsa yoki hodisa

119. O`quv rejasi asosida qanday davlat xujjati tuziladi?

O`quv dasturi

120. DTS, o`quv dasturi, uslubiyati va didaktik talablari asosda belgilangan,milliy istiqlol g`oyalari singdirilan, muayyan o`quv fanining mavzulari to`liq yoritilgan, tegishli fanning asoslari mukammal o`zlashtirishga qaratilagan davlat nashri qanday nomlanadi?

Darslik

121. 1999-yil 28-sentabrdagi oily va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 288- sonli qanday buyrug`i e`lon qilindi?

Uzluksiz ta`lim tizimini o`quv adabiyotlari bilan taminlash haqida

122. Darslkni qisman to`ldiruvchi, muayyan fan dastiri bo`yicha tuzilgan,mavzulari keng yoritilgan adabiyot turi?

O`quv qo`llanma

123. Ta`limning ilmiy bo`lishi, ta`limdagi onglilik va faol harakatda bo`lish , ta`lim jarayoning ko`rsatmali bo`lishi –bo`lar nima deb ataladi?

Ta`lim prinsplari

124. Tizimlilik didaktik kategoriya sifatida kim tomonidan asoslab berilgan?

Ya.A.Komenskiy

125. «Texnologiya» tushunchasi fanga kachon kirib keldi va qanday ma`noni bildiradi?

1872-yilda kirib keldi, «hunar fani» ma`nosini bildiradi

126. Ta`limda bilim, ko`nikma, malakalarni puxta va mustahkam o`zlashtirish qoidasi nima?

bu qoida didaktik talab va normalarni tizimli, ongli, uzlashtirilgan ilmiy bilimlarni turmush bilan boglab faoliyatda qo`llay olish malakalariga ega bo`lishni nazarda tutadi

127. Eng qadimgi davrdagi manaviy madaniyatimiz, xususan bolalar tarbiyasi tizimini o`rganishga asos bo`lgan manbani ayting?

«Avesto»

128. Xalq ommasi tomonidan yaratilgan va avloddan avlodga o`tib kelayotgan ta`lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish bobida qo`llanib usul, vosita, ko`nikma va malakalar birligini ifodalovchi tajribalar asosida tuplangan bilim va ma`lumotlar yig`indisi?

Xalq pedagogikasi

129. O`rta Osiyoda musulmon maktablari tizimi qaysi tarixiy davrda tashkil topgan?

XIII-XII asrlar

130. Dastlabki arab tilidagi maktablarning yaratilishiga nimalar ta`sir etdi?

Qur`oni Karimning tarqalishi

131. Ibtidoiy jamoa davrlarida tarbiyaning yuzaga kelishiga sabab bo`lgan shart sharoitlar nimalardan iborat edi?

Ibtidoiy kishilarning mehnat faoliyati va bunda tarkib topgan ijtimoiy munosabatlar

132. «Javonmardlikning asli uch narsadur» biri ulkim, aytgon s o`zingni o`zing qilsang: ikkinchisi ulkim, rostlikka xilof qilmasang: uchinchisi ulkim, hayr ishini ilgari tutsang, Odamdagi barcha qolgan sifatlar bu uch narsaning ostidadur”. Ushbu fikrning muallifi kim?

Kaykovus

133. «Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir va qobiliyatsizga tarbiya xayf. Uni tarbiya qilmasliq bilan nobud qilma, munga tarbiyangni nobud qilma” Yuqoridagi fikrning muallifi kim va u qaysi asardan olingan?

Mahmud Koshg`ariy «Qutadgu Bilig” asaridan

134. Turkiy tilda yaratilgan dastlabki ta`miy-axloqiy asar qaysi?

Qutadgu Bilig

135. Hadis ilmining yaratilishida oltin davr nechanchi asrga to`g`ri keladi?

IX-XIII asrlar

136. Abu Rayxon Beruniyning qaysi asari alohida pedagogikaga bag`ishlangan?

Pedagogik g`oyalar barcha asarlarida sochma tarzda berilgan

137. «Maqsad gapni chuzish emas, balki o`quvchini zeriktirmaslik, chunki doimo bir narsaga qaray berish sabrsizlikka olib keladi. O`quvchi fandan fanga o`tib tursa turli bog`larda yurganga o`xshaydi»-bu parcha kimning qaysi asaridan olingan?

Beruniyning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asaridan

138. Mutafakkirlardan qaysi biri jamoa bo`lib maktabda o`qitishning ahamiyatini ilmiy asoslab bergan?

Abu Ali ibn Sino

139. Ibn Sino maktabda o`qitish, tarbiya ishlarini jamoa tarzida tashkil etish g`goyasini qaysi asarida olga suradi?

«Tadbiri ma`nozil»da

140. «Ta`lim faqat so`z va o`rganish bilangina bo`ladi. Tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan, yani shu xalqning… ish-harakat, kasb hunarga berilgan bo`lishi, o`rganishidir”. Ushbu fikr qaysi mutafakkirning qanday asaridan olingan?

Farobiyning hikmatlaridan.

141. «Musulmonlarga diniy masalalarda ta`lim berib, shariat va islom dini akidalari: tasvir, xadis, fikxdan dars bersinlar deb, xar bir shaxarga olimlar va mudarrislar tayin qildim”. Ushbu fikr kimning qaysi asarida keltirilgan?

Amir Temurning «O`gitlar”ida

142. Dars deb nimaga aytiladi?

Aniq maqsadni ko`zlab belgilangan vaqtda bir xil yoshdagi o`quvchi ,yoshlar bilan o`qituvchi rahbarligida olib boriladigan mashg`ulot.

143. Texnik vositalardan foydalanib kinofilm, diofilmlarni namoyish qilish qaysi ko`rgazmalilikka kiradi?

Demonstrasiya

144. Darsga qo`yilgan talablarni ayting?

Tarbiyaviy, didaktik,tashkiliy

145. O`z-o`ziga baho berish qaysi davrda kuchayadi?

O`smirlik davrida

146. «Takt” so`zi – haqida tushuncha:

To`qnashish – bu odamlarning o`zaro munosabatini tartibga keltiruvchi axloqiy kategoriyadir

147. «Intonatsiya” so`zi – haqida tushuncha bering?

Ovozning baland pastligi

148. So`z va bo`g`in tovushining aytilishidagi to`g`ri va aniqlik nima deyiladi?

Diksiya

149. Qanday kasb egalari axloqiy normalarga qatiy amal qilishi zarur?

Mehnat obyekti inson bo`lgan kasb egalari

150. O`qituvchi kasbining yuksak manaviy-axloqiy sifatlari nimadan dalolat beradi?

Pedagoglik kasbida ishlashga yaroqli ekanligidan

151. Pontomimika nima?

Gavda, qo`l,oyoq harakati.

152. O`quv qayda bo`lsa ulug`lik bulur Bilig kimda bo`lsa, beduglu alur, Uqushlug uqar-ul, biliglik bilur, Biligli, ulug`li tillakka tegir Ushbu aqliy tarbiyaga undovchi misra kimga tegishli?

Yusuf xos Xojib

153. O`z kasbini sevadigan qobiliyatli, mahorati yetarli, bilimdon, o`z ustida tinimsiz ishlaydigan fan rivojiga katta hissa qo`shuvchi o`qituvchi qaysi toifaga kiradi?

Ijodkor o`qituvchi

154. Pedagogik texnikaning tarkibiy qismi keltirilgan qatorni belgilang?

155. Insonlarga yuz tutish xayrihohlik, muomilalik qaysi qobiliyat turiga kiradi?

Kommunikativ

156. Insonning ichki hayotini to`g`ri baholash unga hamdardlik bildirish hamnafas bo`lish qobiliyati qaysi qobiliyat turiga kiradi?

Tempatiya qobiliyat

157. Muosharat odobi nima?

Odamlarning bir-birlari bilan bo`lgan munosabatining go`zalligi, muloyimligi

158. Interfaol usul nimani nazarda tutadi?

O`zaro hamkorlikni

159. Qobiliyat qanday paydo bo`ladi?

Pedagogik faoliyat jarayonida paydo bo`ladi va rivojlanadi

160. Pedagogik mehnat predmeti?

Shaxs

161. Odob” so`zi qanday tariflanadi?

Har bir insonning o`zi bir inson yoki jamoa bilan bo`lgan muloqatida va yurish turishida o`zini tuta bilishdir

162. Nutq ohangini nima tashkil etadi?

Pauza, temp va nutqning yoqimliligi

* 163. Maktabgacha tarbiya muassasalarining pedagogik vazifalari nimalardan iborat?

Tarbiyachilar mashg`ulot rejalarini, mashg`ulot sifat darajasini nazoratga olishi

164. Maktabgacha tarbiya muassasasida bolalar hayotining rejimi nima?

Bedor yurish, uxlash, ovqatlanish faoliyatning xilma-xil turlari

165. Bolalarning go`daklik va yasli davri ayting?

Bir yoshdan uch yoshgacha

166. Maktabgacha yoshdagi bola organizmning usish surati kaysi yosh davrida bir muncha susayadi?

3 yoshdan 5 yoshgacha

167. Necha yoshdagi bolalar o`smirlar hisoblanadi?

12 yoshdan 15-16 yoshgacha.

168. Necha yoshda bolalar ona tilining deyarli barcha jihatlarini egallagan bo`ladilar?

7 yoshda

169. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar jismoniy jihatdan qanday o`sadi, bo`yi va og`irligi o`rtacha qanday bo`ladi?

tekis o`sadi, bo`yi 120 sm, ogirligi 25 kg bo`ladi

170. O`smirlik davri yana qanday nomlanadi?

Balog`atga yetish davri.

171. Bolalarda jinsiy yetilish davri, erkaklik va aqllik tashki belgilari kaysi davrda paydo bo`la boshlaydi?

o`smirlikda

172. O`spirinlik faoliyatining asosiy turi nima bo`ladi?

O`qish va mehnat

173. Maktabgacha yoshdagi bolaning axloqiy sifatlari necha yoshdan shakllanadi?

3-4 yoshdan

174. Tarbiyachi tortinchok bolalarni mashg`ulotga qanday jalb eta olishi kerak?

chora-tadbirlar o`ylab topishi kerak.

175. Maktabgacha yoshdagi bolaning injiqligi, mashg`ulotlarga qatnashmasligi nima sababdan kelib chiqadi?

kasalligidan

176. Bolalar bogchasini urab turgan guzallik muxiti bolalarning xar tomonlama kamol topishiga, didli tarbiyalanishiga ta`sir etadigan tarbiya turini ayting?

Estetik tarbiya

177. O`yin nima?

Maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati

178. Maktabgacha tarbiya muassasasida kunning birinchi yarmida qanday mashg`ulotlar olib boriladi?

asosiy mashg`ulotlar

179. «Sinkveyn» qanday ma`noni bildiradi?

fransuz tilida «5 qatorli she`r» ma`nosini bildiradi

180. Pedagogik tizim nimalardan iborat?

Pedagogik jarayonning obektlari va subektlari, shakl — usullari, ular o`rtasidagi munosabatlar, o`zaro ta`sirlar hamda ularni boshqarishdan

181. Masofadan o`qitishning tarkibiy belgilari?

O`qituvchi-kommunikatsiya-o`quvchi

182. Masofadan o`qitishning afzallik tomonlari?

O`qish muddatini o`quvchi o`zi belgilaydi, qisqa muddat ichida ko`p hajmdagi axborotni uzatish va qabul qilish sharoiti mavjud

183. Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat?

Bilimi, ishonchi, qobiliyati va xulqi

184. Pedagog uchun eng zarur nutq madaniyatini belgilang?

Nutqning grammatik to`g`riligi, uning leksik boyligi, aniq va ravshan ifodalanganligi

185. Oliy ta`lim nechta bosqichdan iborat?

2

186. Monologik metodni ko`rsating?

Leksiya, hikoya, namoyish qilish

187. Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insonlarning bilishga bo`lgan intilishlarini keng yoritgan alloma asari bilan ko`rsating?

Forobiyning ”Baxt saodatga erishuv” to`g`risida

188. O`spirinlik davri xususiyatlari tahlilida qaysi sifat alohida ahamiyat kasb etadi?

Faoliyat

189. Rivojlangan aqlning eng oliy shakli nima?

Ijodiy tafakkur

190. Muammoli o`qilish texnologiyasi nima?

Takomillashgan o`qitish texnologiyasi

191. Pedagogik tizim komponentlari

O`quvchi, maqsad, mazmun, didaktik jarayon, tashkiliy shakllar, pedagog
ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanHindiKazakhKyrgyzRussianSpanishTajikTurkishUkrainianUzbek